รายชื่อผู้นำท้องที่

รายชื่อผู้นำท้องที่

 

หมู่    1    บ้านหนองทุ่ม

          -    ผู้ใหญ่บ้าน    นางอวยพร    หนึ่งคำมี      บ้านเลขที่    42    หมู่  1          โทร.    08-0180-9631

          -   ผู้ช่วยฯ         นายทองดา    บุญอยู่               โทร.   09 2906 8075                                    

          -   ผู้ช่วยฯ         นางปัญญา    ภูทองเทียม          โทร.   09 3505 7206                       

หมู่    2    บ้านนาสัมพันธ์    

          -   ผู้ใหญ่บ้าน     นายสมจิตร   อิ่มแมน        บ้านเลขที่    32     หมู่  2         โทร.   06-1049-9426

         -    ผู้ช่วยฯ         นายหนูพา   สิงหมาตร์              โทร.   06 1147 3205

         -    ผู้ช่วยฯ    นายทองนาค   พุทธไทย์

หมู่   3    บ้านสว่างนาโพธิ์

         -    ผู้ใหญ่บ้าน    นายไพฑูรย์   ภูครองหิน      บ้านเลขที่  41  หมู่   3     โทร.    06-2334-6881

         -   ผู้ช่วยฯ   นายฉลอง   ภูจอมเดือน

         -   ผู้ช่วยฯ   นายจรัญ   บัวผัน

หมู่   4    บ้านบึงวิชัย

         -   ผู้ใหญ่บ้าน    นายประยุทธ    อรัญเพิ่ม     บ้านเลขที่   27   หมู่  4    โทร.  08-9842-4550

         -  ผู้ช่วยฯ   นายทองสุข   รัตนงาม             โทร.   08 9842 4224

         -  ผู้ช่วยฯ    นายวีระวงศ์   นาสมบูรณ์

หมู่   5     บ้านบึงวิชัย

         -  ผู้ใหญ่บ้าน     นายนิรันดร์    ทองวิชัย     บ้านเลขที่   209   หมู่  5     โทร.  08-7950-5029

         -  ผู้ช่วยฯ   นายวิดม    ผลวาวแวว           โทร.   08-2842-9522

         -  ผู้ช่วยฯ   นางไพรวัลย์     โยธาศรี       โทร.   

หมู่   6  บ้านหนองแสงจันทร์

         -  ผู้ใหญ่บ้าน     นายวิฑูรย์    สังรวมใจ       บ้านเลขที่    93    หมู่    6        โทร.  06-5594-4987     (กำนันตำบลบึงวิชัย)

         -  ผู้ช่วยฯ    นายสุปัน   ทวยเที่ยง      บ้านเลขที่     44     หมู่    6       โทร.  

         -  ผู้ช่วยฯ     นายสุดใจ    เกิดสุข        บ้านเลขที่    33    หมู่    6        โทร.  08-8348-2033

หมู่   7    บ้านท่าไคร้

         -  ผู้ใหญ่บ้าน   นายสุระพล   ภูนาเมือง       บ้านเลขที่    62   หมู่   7        โทร.  08 5608 5363

         -  ผู้ช่วยฯ    นายวิมล    พรมมาตร        บ้านเลขที่   199    หมู่   7      โทร.

         -  ผู้ช่วยฯ   นางกัณจนา    ปัญญาพูนตระกูล      บ้านเลขที่           หมู่   7          โทร.  

หมู่   8   บ้านโนนหัวบึง

         -   ผู้ใหญ่บ้าน   นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี     บ้านเลขที่   27   หมู่    8      โทร.  08-6230-9823

         -   ผู้ช่วยฯ   นายสัญญา  ภูทองกลม

         -  ผู้ช่วยฯ    นายธวัชชัย   โยธาศรี

หมู่   9    บ้านลาดสมบูรณ์

         -  ผู้ใหญ่บ้าน  นายวิชัย   กายาบุญ    บ้านเลขที่  12   หมู่  9         โทร.  09 8649 5742

         -  ผู้ช่วยฯ    นายบรรจง    ปัดมา    บ้านเลขที่     143     หมู่    9

         -  ผู้ช่วยฯ    นายบุญอยู่    บัวผัน    บ้านเลขที่    124    หมู่    9      โทร.  09 8815 9328

 

สารวัตรกำนัน      นายสมร    วาระลุน                              โทร.  09-3358-9104

สารวัตรกำนัน      นางเครือวัลย์    ภูกิ่งแก้ว                       โทร.  09-2665-3932

แพทย์ประจำตำบล      นางสาวอุไรวรรณ   ภูยาฟ้า              โทร.  06-1243-6888