เทศบัญญัติฯ แผนฯ ระเบียบฯ ข้อบังคับฯ

   เทศบัญญัติฯ     แผนฯ    ระเบียบฯ    ข้อบังคับฯ

...............................

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พ.ศ.  2563  -  2565     (คลิ๊ก)

 

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562       (   แก้ไขเพิ่มเติมถึง    ( ฉบับที่    5 )    พ.ศ.  2564   )     (คลิ๊ก)

 

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562       (   แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่    5 )    พ.ศ.  2564   )     (คลิ๊ก)

 

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562       (   แก้ไขเพิ่มเติมถึง    ( ฉบับที่    4 )    พ.ศ.  2563   )      (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย     พุทธศักราช     2563     (คลิ๊ก)

 

แผนการดำเนินงาน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2564     (คลิ๊ก)

 

ข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัยว่าด้วยการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช     2563     (คลิ๊ก)

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    2564       (คลิ๊ก)

 

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่    4 )    พ.ศ.  2563      (คลิ๊ก)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1    (คลิ๊ก)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2    (คลิ๊ก)

 

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่    3 )    พ.ศ.  2563     (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ 2563      (ส่วนที่   1)      (แบบ ผด 01)     (แบบ ผด 02 และ ผด 02-1)

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    2563      (1)    (2)

 

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่    2 )    พ.ศ.  2562     (คลิ๊ก)

 

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่    1 )    พ.ศ.  2562     (คลิ๊ก)

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร    พ.ศ.  2562     (คลิ๊ก)    (ประกาศใช้เทศบัญญัติ)    (ประกาศข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร)

 

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พุทธศักราช    2562

 

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พ.ศ. 2560    แก้ไขเพิ่มเติม    ( ฉบับที่   1 )    พ.ศ.  2562

 

แผนอัตรากำลังสามปี    ประจำปีงบประมาณ    2561 - 2563    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 / 2562 )

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2558 - 2562        (ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบึงวิชัย ปี พ.ศ.2558-2562)

 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ 2562     (ส่วนที่ 1)     (บัญชีสรุปจำนวนโครงการฯ  ผด.01)    (ส่วนที่ 2  ผด.02)                (ส่วนที่ 2  ผด.02/1)

 

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   5   ปี   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 - 2565     (1)    (2)

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ปีงบประมาณ  2561-2564

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    2562

 

 

 

 

ข้อบัญญัติ   อบต.บึงวิชัย   เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    พ.ศ. 2548

 

ข้อบัญญัติ   อบต.บึงวิชัย   เรื่อง   ระเบียบการใช้น้ำประปา   พ.ศ.  2551

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาชุมชน    อบต.บึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.  2551

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย   เรื่อง   การเก็บ  ขน  และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2553

 

ข้อบังคับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   พ.ศ.   2553

 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พ.ศ.  2553

 

ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย   พ.ศ.   2558

 

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงวิชัย    พ.ศ.  2559

 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พ.ศ.  2553    แก้ไขเพิ่มเติม    (ฉบับที่    1)    พ.ศ.  2559

 

ข้อบังคับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัยว่าด้วยการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พ.ศ.  2559 

 

ระเบียบการบริหารงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น    (ชุดกู้ชีพ    EMS)    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    พ.ศ.  2559

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย   เรื่อง   กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง   ดัดแปลง   หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด    หรือบางประเภท   ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย   พ.ศ.  2559

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง   การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   พ.ศ.  2560

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง     กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ( ฉบับที่   2 )    พ.ศ. 2560    ( การประกอบกิจการเกี่ยวนวดข้าวสีข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าว )

 

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงวิชัย    พ.ศ.  2560

 

แผนสุขภาพชุมชน    กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2560

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์    พ.ศ.  2560

 

ระเบียบศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลบึงวิชัย     พ.ศ.  2560

 

แผนอัตรากำลังสามปี    ประจำปีงบประมาณ   2561 - 2563      (คลิ๊ก)

 

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัยสี่ปี    ประจำปีงบประมาณ    2561-2564

 

แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลตำบลบึงวิชัยสี่ปี   ประจำปีงบประมาณ  2561-2564

 

แผนพัฒนาการศึกษา   ศพด.บ้านหนองแสงจันทร์สี่ปี   ประจำปีงบประมาณ   2561-2564

 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย   พ.ศ. 2561

 

แผนสุขภาพชุมชน    กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ     2561

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ( ฉบับที่   3 )    พ.ศ.  2561   ( การขออนุญาตโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง )

(ระเบียบ  กฎหมาย  เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

 

ตัวอย่าง  /  แนวทาง       ระเบียบเทศบาล  /  อบต.  ............    ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่     (  SYNTHESIZER )     ของหน่วยงานในสังกัด  เทศบาล  /  องค์การบริหารส่วนตำบล   .....................