ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    (ศพด.)

 

 

นางสาวจารุวรรณ   ภูปรางค์

ครูผู้ดูแลเด็ก   อันดับครู  คศ.1

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

 

 

นางสาวบัวลอย   ศรชัย

   ผู้ดูแลเด็ก   (ทักษะ)

 

         

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม  สังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย      ตั้งอยู่   ณ    บ้านสว่างนาโพธิ์  หมู่ 3  ตำบลบึงวิชัย    ก่อตั้งเมื่อวันที่  1   กันยายน    2541  โดยมีเขตบริการควบคุม  3  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหนองทุ่ม  หมู่ 1  บ้านนาสัมพันธ์  หมู่  2   บ้านสว่างนาโพธิ์  หมู่  3    มีนางสาวจารุวรรณ    ภูปรางค์    ครูผู้ดูแลเด็ก    อับดับครู  คศ.1    เป็นหัวหน้า    ศพด. 

ด้านบุคลากร                                                                    

  • ครูผู้ดูแลเด็ก  ทั้งหมด  จำนวน  2  คน
  • ผู้ประกอบอาหาร  จำนวน  1  คน

จำนวนเด็กเล็กปัจจุบัน

  • รวมทั้งสิ้น  34  คน

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ละติจูด    16.553822'    ลองติจูด    103.471191'

 

 

เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ประจำปีการศึกษา    2563    ในการหารือการรับส่งเด็กเล็ก ฯ    เวลาเปิด - ปิด    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ    และข้อราชการอื่่นที่เกี่ยวข้อง    เมื่อวันที่    24    พฤศจิกายน    2563    ณ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม     (ภาพ)

 

รายงานผลโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง    ประจำปีการศึกษา    2563     ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม      (เอกสาร)

 

สรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม      ประจำปีการศึกษา    2563     (เอกสาร)

 

จำนวนเด็กเล็ก    อายุ    3  -  4    ปี    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ประจำปีงบประมาณ    2563     (เอกสาร)

 

แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม      (เอกสาร)

 

รายชื่อเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ประจำปีการศึกษา    2563      (เอกสาร)

 

จำนวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ประจำปีการศึกษา    2562    (ภาคเรียนที่   2)     (เอกสาร)

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัย    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ประจำปีงบประมาณ    2563    ในการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์    ครั้งที่    9    ประจำปีงบประมาณ    2563    เมื่อวันที่    14    กุมภาพันธ์    2563    ณ    สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์    จัดโดยเทศบาลตำบลเชียงเครือ    (ภาพ)

รายงานรายได้เงินสะสม    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ประจำปีงบประมาณ    2562     (เอกสาร)

จำนวนนักเรียน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ประจำปีการศึกษา    2562      (เอกสาร)

แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย    ท้องถิ่นไทย    ผ่านการเล่น    ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.  2564       (เอกสาร)     (เอกสาร)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.  2562     และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ     (เอกสาร)

โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ประจำปี   พ.ศ. 2562     (เอกสาร)

โครงการถวายเทียนพรรษา    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ประจำปี    พ.ศ. 2562    (เอกสาร)

จำนวนเด็กเล็ก    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ประจำปีการศึกษา    2562      (เอกสาร)

ข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา    2562     (เอกสาร)

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย   เรื่อง   รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำปีการศึกษา   2562    (เอกสาร)