ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ศพด.)

 

                                       

 

                                       

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (บ้านหนองแสงจันทร์เดิม)    ตั้งอยู่    ณ    บ้านบึงวิชัย   หมู่    4    บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    มีนางวิลาสิณี    วอนห์    เป็นหัวหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก    มีครูทำการเรียนการสอน    จำนวน    4   คน    ปัจจุบันมีเด็กเล็กเข้าเรียน   จำนวน   61   คน               พื้นที่ให้บริการ    6    หมู่บ้าน   ประกอบด้วย    หมู่    4,5,6,7,8,9

 

 

นางวิลาสิณี    วอนห์

ครู  อันดับ  คศ.2

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 

นางสาวสำอางค์   พิลาแดง

ครู  อันดับ  คศ.2

 

 

นางกิตติยา   โยธาฤทธิ์

ครู    อันดับ  คศ.2

 

 

นางวันเพ็ญ   การวิบูลย์

ผู้ดูแลเด็ก   (ทักษะ)

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สถานภาพชุมชน

1. เชื้อชาติเผ่าพันธุ์

ชุมชนหนองแสงจันทร์ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ประชาชนมาจากพื้นที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นประชาชนจึงเป็นไทยพุทธ มีเชื้อชาติไทย(ลาวอีสาน) 100 %

2. ศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ

ประชาชน 100 % นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เหมือนชาวอีสานโดยทั่วไป

เช่น มีความเคารพนับถือผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ประชาชนบางส่วนยังเชื่อเรื่องโชคลางและภูตผีปิศาจ จะเห็นได้

จากการมีพิธีไหว้ปู่ตา ปีละ 2 ครั้ง ประเพณีที่สำคัญอีก ได้แก่ การทำบุญวันขึ้นปีใหม่,การทำบุญและเทศน์มหาชาติ ,การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์,ประเพณีบุญบั้งไฟ,ประเพณีเข้าพรรษา,การห่อข้าวประดับดิน,การทอดกฐิน ,ทอดผ้าป่า,การบวชนาค,และประเพณีการแต่งงาน ฯลฯ

3. ลักษณะและค่านิยมที่สำคัญ

ชาวชุมชนหนองแสงจันทร์ มีลักษณะค่านิยมที่สำคัญเหมือนชาวไทยพุทธโดยทั่วไป คือ รักความอิสระ

รักตนเอง รักครอบครัว ศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. การประกอบอาชีพของประชากร

ประชากรมีอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง

มันสำปะหลัง อ้อย แตงโม และอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค สุกร ไก่พันธุ์พื้นเมือง ฯ

5. สภาพความเป็นอยู่ของเด็ก

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ความเป็นอยู่ของเด็กจึงไม่ดีเท่าที่ควร มีเด็ก

จำนวนหนึ่งที่บิดามารดาเข้าไปประกอบอาชีพรับจ้างที่ต่างจังหวัด เด็กต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า

ตา ยาย หรือญาติผู้ใหญ่ ทำให้เด็กขาดความอบอุ่นจากบิดามารดา ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก

ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่เป็นพิเศษ

6. สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน

หน่วยธุรกิจในเขต

- ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2 หัวจ่าย) 

- โรงสีข้าวครอบครัว (ไม่เกิน 2 ลูกหิน) 

 

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงจันทร์

1. ประวัติโดยสังเขป

กรมพัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอนภารกิจการศึกษาอนุบาล 2- 4 ขวบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงจันทร์ขึ้นในปีงบประมาณ 2545   

2. ลักษณะที่ตั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงจันทร์ สังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย หมู่ ๔ ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์  มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่

 

 

ข้อมูลนักเรียนและครู

1. สถิตินักเรียนและครู

ปีการศึกษา กลุ่มนักเรียน จำนวนครู หมายเหตุ อายุ ชาย หญิง รวม

2559 2 – 3 ปี 21 16 37 2 3 – 4 ปี 22 16 19 2 รวม 43 32 75 4

2. ข้อมูลบุคลากร

2.1 หัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็ก

2.1.1 ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ประจำชั้น งานรับผิดชอบ

1 นางวิลาสิณี วอนห์ ครูผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัย 2 ( 4-5 ปี ) หน.ศพด/สอน

2 นางวันเพ็ญ การวิบูลย์ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัย 2 ( 3-4 ปี ) สอน

3 นางกิตติยา โยธาฤทธิ์ ครูผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัย 1 ( 2-3 ปี ) สอน

4 น.ส.สำอางค์ พิลาแดง ครูผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัย 1(2-3 ปี ) สอน

2.1.2 วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน

ที่ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา อายุงาน ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี <ป. ตรี กศ. อื่น ปฐว. กศ. อื่น

1 นางวิลาสิณี วอนห์ √ √ 23 ปี

2 นางกิตติยา โยธาฤทธิ์ √ 24 ปี

3 นางสาวสำอางค์ พิลาแดง √ √ 23 ปี

4 นางวันเพ็ญ การวิบูลย์ √ √ 6 ปี

รวม 2 1 3 1

คิดเป็นร้อยละ 33 34 33

3. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ อาคารสถานที่ จำนวน ระบุรายละเอียด หมายเหตุ

1 ห้องเรียน 2 แยกห้องอย่างชัดเจน

2 ห้องประกอบการ 1 แยกส่วนและห่างจากห้องเรียน

3 ห้องกิจกรรมพิเศษ 0

4 แหล่งการเรียนรู้ 3 วัด / สวนสาธารณะหมู่บ้าน / พื้นที่เกษตร

5 สนามเครื่องเล่นในร่ม 0

6 สนามเครื่องเล่นกลางแจ้ง 11 สนามเครื่องเล่นที่ไม่มีหลังคา

7 พื้นสนามหญ้ากลางแจ้ง 1 สนามหญ้าด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. อัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงจันทร์

           “ ไหว้สวย สะอาด”

5. เอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงจันทร์

            “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่มรื่น”

6. มาตรการส่งเสริมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงจันทร์

              "โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ละติจูด    16.511677'    ลองติจูด    103.479412'

 

 

 

 

กิจกรรมพืชผักสวนครัว    หนูทำได้      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปีการศึกษา     2564    (ภาพ)

 

กิจกรรมรักการอ่าน    เล่นแล้วเก็บ       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปีการศึกษา     2564    (ภาพ)

 

กิจกรรมฝึกนั่งสมาธิ     เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ประจำปีการศึกษา     2564    (ภาพ)

 

สรุปรายงานผลโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของเด็กปฐมวัย     ปีงบประมาณ      2563      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ดำเนินโครงการเมื่อวันที่     21     สิงหาคม     2563     ณ     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ได้รับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล บึงวิชัย     (เอกสาร)

 

รายชื่อเด็กเล็ก    อายุ    3  -  5    ปี    ศพด. เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2563      (เอกสาร)

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     จัดการอบรมโครงการ     " ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของเด็กปฐมวัย "     ประจำปี     พ.ศ. 2563     เมื่อวันที่     21     สิงหาคม     2563     ณ     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     ได้รับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

 

จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีการศึกษา    2563     (เอกสาร)

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    หมู่    4    และหมู่    8    ร่วมคัดกรอง    ป้องกัน    ไวรัสโคโรน่า    2019    ในวันเปิดภาคเรียน ที่    1    ปีการศึกษา    2563    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่    1    กรกฎาคม    2563    และจะใช้มาตรการเข้มข้นนี้เป็นเวลา    14    วัน    (ภาพ)

 

แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์    ครั้งที่    9    ประจำปีงบประมาณ    2563    เมื่อวันที่    14    กุมภาพันธ์    2563    ณ    สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์    จัดโดยเทศบาลตำบลเชียงเครือ    (ภาพ)

รายงานรายได้เงินสะสม    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2562     (เอกสาร)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง    ประจำปีการศึกษา    2562    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

รายงานจำนวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีการศึกษา    2562    จำนวน    67    คน    (เอกสาร)

รายงานผลโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    ประจำปีการศึกษา    2562    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย   เรื่อง   รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำปีการศึกษา   2562    (ครั้งที่    2)     (เอกสาร)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    จัดดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของเด็กเล็กผู้เรียน    ประจำปีงบประมาณ    2562    ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กในด้านร่างกาย    อารมณ์    สังคม    สติปัญญา     ได้สัมผัสสถานที่จริง    เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน    สร้างองค์ความรู้ในตนเองอย่างต่อเนื่อง    เมื่อวันที่    27    กันยายน    2562    ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรกาฬสินธุ์    อำเภอสหัสขันธ์    (ภาพ)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ. 2562    เมื่อวันที่    28    สิงหาคม    2562    ณ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    อุดหนุนงบประมาณดำเนินการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

โครงการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี   พ.ศ. 2562    เมื่อวันที่    28    สิงหาคม    2562    ณ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    อุดหนุนงบประมาณดำเนินการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ภาพ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการหารือการปฏิบัติราชการของศูนย์เด็กเล็กฯ   เมื่อวันที่   16   สิงหาคม 2562   ณ   ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.  2562     และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ     (เอกสาร)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ.  ( อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ )  ประจำปี พ.ศ. 2562   เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม 2562   ณ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย   อุดหนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (ภาพ)

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก   3   อ.    ( อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ )    ประจำปี   พ.ศ. 2562    เมื่อวันที่   25    กรกฎาคม    2562    ณ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    อุดหนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

โครงการหนูน้อยมารยาทงาม    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (เอกสาร)

โครงการถวายเทียนพรรษา   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ. 2562     (เอกสาร)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดใกล้บ้าน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ. 2562    (เอกสาร)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย  ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและทำการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะการรับบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากผู้ปกครองของเด็กเล็ก  ในโอกาสเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่  ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2562  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2562  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊กที่นี่)

รายงานผลโครงการไหว้ครูเด็กปฐมวัย    ประจำปีการศึกษา    2562     ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (เอกสาร)

โครงการวันไหว้ครูเด็กปฐมวัย    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปี    พ.ศ. 2562    (เอกสาร)

รายงานจำนวนเด็กเล็ก    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีการศึกษา   2562    (เอกสาร)

รายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟเพื่อเด็กพิการในชุมชนของสถานศึกษาที่จัดเรียนรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ( รุ่นที่ 6 ) วันที่ 17 - 20 มกราคม 2562    ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ณ    หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์    จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์    (เอกสาร)

ประกาศเทศบาลตำบลบึงวิชัย   เรื่อง   รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประจำปีการศึกษา   2562    (เอกสาร)