ศูนย์ กศน. ตำบลบึงวิชัย

ศูนย์    กศน.    ตำบลบึงวิชัย

 

          ศูนย์    กศน.    ตำบลบึงวิชัย    ตั้งอยู่    ณ    บ้านหนองแสงจันทร์    หมู่    6    มีนางมาลินี  ถิ่นช่วง  เป็นครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน    นางกฤติยา    ถิตย์พิพิธ    เป็นหัวหน้าครู  กศน. ตำบล     นางสาวนันทพร  ดลภักดี   เป็นครู  กศน.  ตำบล    นางสาวบุปผา   ถิ่นช่วง    เป็นครู  ศรช.ตำบล    เฟซบุ๊ค  http://www.facebook.com/กศนตำบลบึงวิชัย-436209499916821/

 

นางกฤติยา  ถิตย์พิพิธ

หัวหน้าครู  กศน.  ตำบลบึงวิชัย

09 3054 4990

 

***   สภาพพื้นที่ศูนย์    กศน.   ตำบลบึงวิชัย    ณ    วันที่    20    มีนาคม    2562     (คลิ๊ก)