แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวหลักในเขตพื้นที่

     มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ เจดีพิพิธภัณฑ์พระธรรมวงศาจารย์ หรือหลวงปู่สุข สุขโณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ ณ วัดวิเศษไชยาราม หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย  นอกจากนั้นยังมีประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ   เช่น  การทอดกฐิน   บุญข้าวสารท   บุญข้าวจี่   ประเพณีลอยกระทง   บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก   เป็นต้น

 

แหล่งท่องเที่ยว    ทัศนศึกษาด้านศาสนา   วัฒนธรรม

         วัดวิเศษไชยาราม    ตั้งอยู่    ณ    หมู่    4    บ้านบึงวิชัย    มีพระครูสถิตปริยัติคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดฯ    และเป็นเจ้าคณะตำบลบึงวิชัย   (ชั้นโท)   ด้วย    มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ เจดีพิพิธภัณฑ์พระธรรมวงศาจารย์ หรือหลวงปู่สุข สุขโณ    อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง   พระอารามหลวง    ( วัดวิเศษไชยาราม )

        วัดป่าชัยมงคล   ตั้งอยู่    ณ    หมู่    5    บ้านบึงวิชัย      วัดป่าชัยมงคล    รหัสทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   04460108004   นิกายมหานิกาย   วันเดือนปีที่ตั้งวัด         26 ตุลาคม   2552   ตั้งอยู่    ณ    หมู่    5    บ้านบึงวิชัย    มีเจ้าอธิการแดง  ปญฺญาวโร     เป็นเจ้าอาวาส       อายุ    49    ปี     พรรษา     26       ( หมายเลขโทรศัพท์   08 1749 2425 )  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    คือ     หอพระ    77    จังหวัด    /    สถานที่ปฏิบัติธรรม    /    มีกิจกรรมเข้าวัด    /    มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์    /    เป็นวัดชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง        " บวร "      (วัดป่าชัยมงคล)

 

แหล่งท่องเที่ยวดูงาน   ทัศนศึกษาด้านสาธารณสุข 

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้    มีผลงานโดดเด่น    ด้านการสาธารณสุขการรักษาโรควิถีธรรมชาติบำบัดแบบหมอเขียว    ใช้หลัก    8  อ.  เพื่อสุขภาพ   ไม่ทานอาหารรสจัดเน้นทานอาหารพืชผักปลอดสารพิษ     การพึ่งพาตนเองเป็นตัวชี้วัดสุขภาพดี    ///    หมายเลขโทรศัพท์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้    นายวงศ์ประสิทธิ์   มะลิรส    08  2151  6697       (รพ.สต.บ้านท่าไคร้)

 

แหล่งท่องเที่ยว    ทัศนศึกษาด้านการเกษตรธุรกิจ   

         

          โซนบึงวิชัย

          หมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนบึงวิชัย     ประกอบการเกษตรธุรกิจจำหน่ายพืชผลการเกษตร    มะม่วง     จำหน่ายที่สวนการเกษตร    และส่งขายตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง    ///    ติดต่อประสานได้      นายวิฑูรย์   สังรวมใจ    กำนันตำบลบึงวิชัย    06 5594 4987    ///    นายประยุทธ    อรัญเพิ่ม    ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย(4)   08 9842 4550    ///    นายนิรันดร์    ทองวิชัย    ผู้ใหญ่บ้านบึงวิชัย(5)    08 7950 5029    ///    นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี   ผู้ใหญ่บ้านโนนหัวบึง    08 6230 9823     (พื้นที่ด้านการเกษตร)    

          โซนหนองทุ่ม

          หมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    โซนหนองทุ่ม     ประกอบการเกษตรธุรกิจจำหน่ายพืชผลการเกษตร    โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว    อาทิ    พริก    หน่อไม้ฝรั่ง    ข่า    ฯลฯ    และมะม่วง     จำหน่ายที่สวนการเกษตร    และส่งขายตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง    ///     ติดต่อประสานได้      นายประสิทธิ์    อิ่มแมน    รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    08 7863 3759    ///    นางอวยพร    หนึ่งคำมี    ผู้ใหญ่บ้านหนองทุ่ม    08 0180 9630    ///    นายสมจิตร    อิ่มแมน   ผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์     06 1049 9426    ///    นายไพฑูรย์    ภูครองหิน    ผู้ใหญ่บ้านสว่างนาโพธิ์    06 2334 6881     (พื้นที่ด้านการเกษตร)