การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

      1.   การคมนาคม
               -  ถนนแขวงทางหลวงชนบทสายโรงแป้งมันชัยศิริถึงสะพานทางเข้าบ้านบึงวิชัย   ระยะทางประมาณ   5   กิโลเมตร 

              -  ถนนแขวงทางหลวงชนบทสายสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอผ่านหมู่บ้านโซนหนองทุ่มถึงสะพาน   คสล.    เขตติดต่ออำเภอยางตลาด     ระยะทางประมาณ   15   กิโลเมตร 
              -  ถนนภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและมีเป็นถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
      2.   การโทรคมนาคม
              -   โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน    3      แห่ง
      3.   การไฟฟ้า
              -   เทศบาลตำบลบึงวิชัยมีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 1,220 ครัวเรือน การใช้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ในเขตหมู่บ้านยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน        จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 100
      4.   การประปา
              -   ทุกหมู่บ้านมีประปาเข้าถึงครบหมู่บ้าน
      5.   แหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝน
                - แหล่งน้ำธรรมชาติ  ของตำบลบึงวิชัยได้แก่
                - หนองบัวแดง  อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านบึงวิชัยหมู่ที่ 4,5,6,8 มีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ มีน้ำตลอดปี ใช้ในการทำเกษตรในฤดูแล้ง
                -  หนองกุดโคก  อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านท่าไคร้ หมู่ที่  7 พื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการทำนา ปลูกผักในฤดูฝน
                -  หนองกุดกลาง  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ในพื้นที่บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 มีปริมาณน้ำเพียงพอในการปลูกพืชฤดูแล้งรอบบริเวณแหล่งน้ำ มีพื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ 4 ไร่
                -  หนองกุดบ้านลาด เป็นหนองน้ำธรรมชาติอยู่บริเวณบ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 มีน้ำตลอดปี พื้นที่น้ำประมาณ 9 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรเฉพาะฤดูฝน
                -  หนองกุดนกเต็น เป็นหนองน้ำธรรมชาติอยู่ในพื้นที่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7 มีพื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ 148 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้เล็กน้อยในฤดูฝน
                -  หนองทุ่ม เป็นหนองธรรมชาติอยู่ในพื้นที่บ้านหนองทุ่ม หมูที่ 1 มีพื้นที่เก็บน้ำประมาณ 10 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรใช้ได้เฉพาะฤดูฝน
                -  ห้วยแสนพันธ์  เป็นลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านบริเวณบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 ใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้เพียงเล็กน้อย ไม่ตลอดปี
                -  หนองบึงวิชัย เป็นหนองธรรมชาติอยู่ในพื้นที่บ้านบึงวิชัย หมู่ที่ 4,5  และ บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 8  มีพื้นที่เก็บน้ำประมาณ 107 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค
                -  ลำน้ำปาวน้อย เป็นลำน้ำจากเขื่อนลำปาว ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตำบลตั้งแต่บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1, บ้านนาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2, บ้านบึงวิชัย หมู่ที่ 4,บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 8 จนถึงบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7 (ลำปาวน้อย) เข้าสู่เขตตำบลลำพาน ใช้ประโยชน์ในการเกษตรตลอดทั้งปี
                -  กุดอีมุ่ย   เป็นกุดธรรมชาติ  อยู่ในพื้นที่บ้าน นาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 และบ้านสว่างนาโพธิ์ หมู่ที่ 3  มีพื้นที่  14 ไร่  มีน้ำใช้ไม่ตลอดปี  ใช้ประโยชน์ ในการอุปโภคและบริโภค
                -  กุดกว้าง เป็นกุดธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านสว่างนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ 20 ไร่ มีน้ำใช้ไม่ตลอดปี  มีน้ำใช้ไม่ตลอดปี ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
                -  กุดมน เป็นกุดธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7  มีพื้นที่ 7 ไร่ มีน้ำใช้ตลอดปี ใช้ประโยชน์ในการด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
                -  กุดลาด เป็นกุดธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ 14 ไร่ มีน้ำใช้ตลอดปี ใช้ตลอดปี ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
                -  กุดท่าแร่ เป็นกุดธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านท่าไคร้หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ 14  ไร่ มีน้ำใช้ตลอดปี ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
                -  ลำห้วยปักเป้า เป็นลำห้วยธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านนาสัมพันธ์ มีความยาวประมาณ        3 กิโลเมตร กว้างประมาณ 10 เมตร เป็นลำห้วยบ้านนาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 เป็นลำห้วยตื้นเขิน ใช้ได้ในฤดูฝน ใช้ประโยชน์การเกษตรและเลี้ยงสัตว์
                -  ห้วยหญ้าคา เป็นลำห้วยธรรมชาติ  อยู่ในพื้นที่ บ้านบึงวิชัยหมู่ที่ 5 ,บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ที่ 6 มีพื้นที่มีความยาว ประมาณ 5 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 15 กิโลเมตร  มีน้ำใช้ตลอดปี   ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
                -  กุดตาขาว เป็นกุดธรรมชาติ  อยู่ในพื้นที่บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 8  มีพื้นที่ประมาณ  29  ไร่  มีน้ำใช้ได้ตลอดปี ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
                -  ห้วยอ่างหิน เป็นห้วยธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ที่6 มีความกว้างประมาณ 10  กิโลเมตร ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มีน้ำใช้ในเฉพาะฤดูฝน ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
                -  เหมืองบึง อยู่ในพื้นที่ระหว่างบ้านโนนหัวบึง หมู่ที่8 และ บึงวิชัย หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5 มีความกว้างประมาณ 10 เมตร และมีความยาวประมาณ 3  กิโลเมตร  
                -  ระบบส่งน้ำชลประทาน  
                   พื้นที่ทำการเกษตรของตำบลบึงวิชัยบางส่วนรับน้ำจากโครงการชลประทาน- ลำปาว โดยรับน้ำจากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) มีคลองแยกซอยจำนวน 2 สาย มีท่อส่งน้ำจำนวน 20 ท่อ มีพื้นที่สามารถรับน้ำได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งหมดจำนวน 9 หมู่บ้าน พื้นที่ 9,980 ไร่ โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้
                   1.    คลองแยกซอยสาย 2 อาร์ ( 2 R – LMC ) พื้นที่รับน้ำ 7,966 ไร่
                   2.    คลองแยกซอยสาย 3 อาร์ ( 3 R –LMC )  พื้นที่รับน้ำ 2,014 ไร่

 

***    ข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น    จำนวน   4    สายทาง     (คลิ๊ก)

***    ที่สาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่    (คลิ๊ก)

***    การตรวจสอบบ่อบาดาลและแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ปี    2561 / 2562    (คลิ๊ก)

***    ข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำ    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำปีงบประมาณ    2561     (คลิ๊ก)

***   หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง   (กุดสองชั้นสาธารณประโยชน์)

***   หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง    (กุดอีมุ่ยสาธารณประโยชน์)

***   ข้อมูลถนนลาดยางของแขวงทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    จำนวน   2   สายทาง     (คลิ๊ก)