สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1.  สถานศึกษา
        -   โรงเรียนประถมศึกษา                                2    แห่ง
        -   โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)             1    แห่ง
        -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   2    แห่ง
        -   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)            1    แห่ง
2.  สถาบันและองค์การทางศาสนา    
        -   วัด/สำนักสงฆ์            6      แห่ง
3.  การสาธารณสุข
        -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  (รพ.สต.)            1     แห่ง
4.  ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
        -   ปีงบประมาณ   2564       มีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ           1,018       คน               ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ      0        คน
5.  ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
        -   ปีงบประมาณ    2564       มีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ     439       คน                           ผู้พิการที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ        0       คน
6. ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
        -   ปีงบประมาณ    2564    มีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ          18            คน                      ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่ได้นับเบี้ยยังชีพ     0        คน
7. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
        -   มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์   1  แห่ง     สายตรวจประจำตำบล    2    คน      และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)      จำนวน     79     คน
8.  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลฯ   (ศบกต.)        1      แห่ง

 

***    ข้อมูลสมาชิก    อปพร.    ของศูนย์    อปพร.    อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์    ( ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน    2563 )     (คลิ๊ก)

***    ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ    อายุ    60    ปีขึ้นไป    เทศบาลตำบลบึงวิชัย     รายหมู่บ้าน    ข้อมูล    ณ    วันที่    31    กรกฎาคม    2563      (คลิ๊ก)

***    ข้อมูลโครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี    รายได้ดี   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   รายหมู่บ้าน   ประจำปีงบประมาณ    2559      (คลิ๊ก)