แผนที่เทศบาล / ที่ตั้ง

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย       ละติจูด    16.534773      ลองติจูด   103.504021

 

 

 

 

 

แผนที่ขอบเขตการปกครองตำบลบึงวิชัย

 

 

 

 

 

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย    เรื่อง    จัดตั้ง  อบต.บึงวิชัย     เป็น    เทศบาลตำบลบึงวิชัย