โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส                          

นายวงษ์ประสิทธิ์   มะลิรส

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้    ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ 7     บ้านท่าไคร้    เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    รับผิดชอบด้านสาธารณสุขจำนวน   9   หมู่บ้าน    มีนายวงษ์ประสิทธิ์ มะลิรส    เป็นผู้อำนวยการฯ     ข้าราชการ   4   คน      เจ้าหน้าที่    2     คน               อสม.  ในความรับผิดชอบ    136    คน

 

ข้าราชการ

1.   นายวงษ์ประสิทธิ์   มะลิรส          ผู้อำนวยการฯ

2.   นางบุญทัน   มะลิรส                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   

                                              

3.   นางพัชรี   มณีไพโรจน์               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                                             

                                

4.   นางนิตยา   ยานสิทธิ์                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                                

 

 

เจ้าหน้าที่

1.                                               เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   

                                                                        

2.   นางสาวกัณหา    (นงเยาว์)    มาลา              คนงานทั่วไป

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนสุขภาพดีวิถีธรรมตำบลบึงวิชัย    ปี    2562    ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้    อุดหนุนงบประมาณดำเนินงานโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (เอกสาร)

สภาพบรรยากาศสถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้    เมื่อวันที่      30    พฤศจิกายน     2561     (ภาพ)

เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ( อสม. )   ในการคัดเลือกผู้แทน อสม.   ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย   แทนตำแหน่งที่ครบวาระ 4 ปี   เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2561    ณ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้     ( ภาพการประชุม )