โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี

โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี

 

 

 

นางนฤณี   กุดถวิล    

ครู   คศ.3   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี

 

 

โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี   ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่   9    บ้านลาดสมบูรณ์     เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย     เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่   1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   6   มีนางนฤณี  กุดถวิล    รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ    มีข้าราชการครู     5    คน      พนักงานบริการ   1   คน   เจ้าหน้าที่       4     คน      นักเรียน    38          คน    เปิดบริการในเขตพื้นที่หมู่บ้านท่าไคร้    และหมู่บ้านลาดสมบูรณ์


          ครู   จำนวน   5   คน   ดังนี้
               (1)   นางนฤณี  กุดถวิล                         ครู    คศ.3   ชำนาญการพิเศษ   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
               (2)   นายนิสัย   กลิ่นศรีสุข                         ครู   คศ.3   ชำนาญการพิเศษ    /      เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน
               (3)   นางดวงใจ  กายาผาด                       ครู   คศ.3   ชำนาญการพิเศษ    /    เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนฯ
               (4)   นางสาวรัตนาภรณ์  โชติญาโน          ครู    คศ.3    ชำนาญการพิเศษ
               (5)   นางจินตนา  กลิ่นศรีสุข                      ครูชำนาญการพิเศษ


          พนักงานบริการ   จำนวน   1   คน   ดังนี้          
               (1)   นางสาวสุชาดา   กลิ่นศรีสุข                ผู้ช่วยครู


          เจ้าหน้าที่   จำนวน   4   คน   ดังนี้
               (1)   นางสาวทรรศนีย์   เรืองศรี                  ครูธุรการ

               (2)   นางสาวยุพาภรณ์   ญาณศิริ                เจ้าหน้าที่ธุรการ

               (3)   นางสุจิตรา   ไชยพล                         แม่ครัว

               (4)   นายไสว   นิวงษา                             นักการ


          จำนวนนักเรียน    แยกตามระดับชั้นเรียน
               (1)   ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่ง                        -    คน
               (2)   ชั้นอนุบาลปีที่สอง                        3    คน

               (3)   ชั้นอนุบาลปีที่สาม                        6    คน
               (4)   ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง                 1    คน
               (5)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง                  7   คน
               (6)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม                  6   คน
               (7)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่                     6   คน
               (8)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า                   2   คน
               (9)   ชั้นประถมศึกษาปีที่หก                   7   คน


          ผลงาน/กิจกรรม  ดีเด่น   ของโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
               (1)   สถานศึกษาพอเพียง
               (2)   ชนะเลิศระดับจังหวัดกาฬสินธุ์    โรงอาหารตามโครงการอาหารปลอดโรคปลอดภัยในสถานศึกษา
               (3)   โรงเรียนวิถีพุทธ
               (4)   โรงเรียน   3ดี   ระดับดีเยี่ยมของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
               (5)   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพลัส

 

          ที่ตั้งโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี   ละติจูด    16.497870'    ลองติจูด    103.499217'

 

การขออนุญาตใช้พื้นที่โรงเรียนท่าไคร้สามัคคีเพื่อก่อสร้างระะบบประปาหมู่บ้าน     (คลิ๊ก)

ข้อมูลจำนวนนักเรียน     ภาคเรียนที่     1    /    2563     โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี     ณ     วันที่     16     พฤษภาคม     2563       (คลิ๊กที่นี่)

รายชื่อนักเรียนและโครงการอาหารกลางวันเพื่อขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน    ภาคเรียนที่    2   /   2562     โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี     (คลิ๊กที่นี่)

ข้อมูลจำนวนนักเรียน    โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี    ภาคเรียนที่   1    ปีการศึกษา    2562     (คลิ๊กที่นี่)

จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน    ภาคเรียนที่   1    ประจำปีการศึกษา    2562    โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี     (คลิ๊กที่นี่)

จำนวนนักเรียนเพื่อของบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน    ภาคเรียนที่   1    ประจำปีการศึกษา    2562    (คลิ๊กที่นี่)

ภาพบรรยากาศสถานที่โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี    เมื่อวันที่    20   มีนาคม    2562    (คลิ๊กที่นี่)