โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

 

 

          นายสุขสันต์   คำแสน    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

 

 

          โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์    ตั้งอยู่    ณ    หมู่ที่    1    บ้านหนองทุ่ม    เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่   2   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   6   มีนายสุขสันต์   คำแสน    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ    มีข้าราชการครู     7    คน      เจ้าหน้าที่       1      คน      นักเรียน    69        คน    เปิดบริการในเขตพื้นที่หมู่บ้านหนองทุ่ม   หมู่บ้านนาสัมพันธ์   และหมู่บ้านสว่างนาโพธิ์


          ครู   จำนวน   7   คน   ดังนี้             
               (1)   นายพัฒนา   สุระเสียง                      ครู    คศ.3

               (2)   นายศุภวิชญ์   อิ่มชมชื่น                    ครู    คศ.3
               (3)   นางสาวนภาพร   ประกอบผล             ครู    คศ.3    /    เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

               (4)   นายพงศพล   คำโสภา                     ครู    คศ.2

               (5)  นายวรพงษ์   อิ่มทรัพย์                      ครูอัตราจ้าง

               (6)  นางสมาภรณ์    โยธาฤทธิ์                  ครูอัตราจ้าง

               (7)  นางสาววรรณนา   นิยมรัมย์                 ครูอัตราจ้าง
              
          เจ้าหน้าที่   จำนวน   1   คน   ดังนี้

               (1)  นางสาวจิราวรรณ  การสว่าง                  เจ้าหน้าที่ธุรการ


          จำนวนนักเรียน    แยกตามระดับชั้นเรียน    ( ปีการศึกษา   2563 )
               (1)   ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่ง                       0     คน
               (2)   ชั้นอนุบาลปีที่สอง                       8     คน

               (3)   ชั้นอนุบาลปีที่สาม                       5    คน
               (4)   ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง                5    คน
               (5)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง               14   คน
               (6)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม                6    คน
               (7)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่                   9    คน
               (8)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า                 11   คน
               (9)   ชั้นประถมศึกษาปีที่หก                 11   คน

 

          ที่ตั้งโรงเรียนหนองทุ่มเคราะห์   ละติจูด    16.551782'    ลองติจูด    103.468621'

          คณะกรรมการสถานศึกษา    

 

 

 

 


 

 

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา    2564    โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์     (เอกสาร)

จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์     ปีการศึกษา    2563    ข้อมูล    ณ    1    กรกฏาคม    2563      (เอกสาร)

ข้อมูลจำนวนนักเรียนในการขอรับงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน    ประจำภาคเรียนที่    1    ปีการศึกษา    2563     (เอกสาร)

รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน     ภาค    2    /    2562      โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์     (เอกสาร)

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์    ภาคเรียนที่   2   ประจำปีการศึกษา    2562     (เอกสาร)

รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน     ภาค    1    /    2562      โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์     (เอกสาร)

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์    ภาคเรียนที่   1   ประจำปีการศึกษา    2562     (เอกสาร)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์   ประจำปีงบประมาณ 2562   ในการขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (เอกสาร)

โครงการอาหารกลางวันเพื่อขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน    ภาคเรียนที่   1  /  2562   (เอกสาร)

โครงการการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์และต้นเพกา   โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์    ประจำปีงบประมาณ    2562    ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊กที่นี่)