โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

 

 

          นายสุขสันต์   คำแสน    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

 

 

          โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองทุ่ม    เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่   2   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   6   มีนายสุขสันต์   คำแสน    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ    มีข้าราชการครู     7    คน      เจ้าหน้าที่       3      คน      นักเรียน    69        คน    เปิดบริการในเขตพื้นที่หมู่บ้านหนองทุ่ม   หมู่บ้านนาสัมพันธ์   และหมู่บ้านสว่างนาโพธิ์


          ครู   จำนวน   7   คน   ดังนี้
               (1)   นายวีระยศ   อินเสมียน                      ครู    คศ.3
               (2)   นายธรรมนูญ   ฆารโสภณ                  ครู    คศ.3
               (3)   นางสุวรรณ   นิลทองหลาง                ครู    คศ.3
               (4)   นายพัฒนา   สุระเสียง                      ครู    คศ.3

               (5)   นายศุภวิชญ์   อิ่มชมชื่น                    ครู    คศ.3
               (6)   นางสาวนภาพร   ประกอบผล             ครู    คศ.3    /    เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

               (7)   นายพงศพล   คำโสภา                     ครู    คศ.2
              
          เจ้าหน้าที่   จำนวน   3   คน   ดังนี้
               (1)   นางไอลดา   สุนทรรส                         ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
               (2)   นางสาวสลิลรัตน์   พันธุขันธ์                ครูธุรการโรงเรียน

               (3)  นางสาวจิราวรรณ  การสว่าง                  เจ้าหน้าที่ธุรการ


          จำนวนนักเรียน    แยกตามระดับชั้นเรียน    ( ปีการศึกษา   2563 )
               (1)   ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่ง                       0     คน
               (2)   ชั้นอนุบาลปีที่สอง                       8     คน

               (3)   ชั้นอนุบาลปีที่สาม                       5    คน
               (4)   ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง                5    คน
               (5)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง               14   คน
               (6)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม                6    คน
               (7)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่                   9    คน
               (8)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า                 11   คน
               (9)   ชั้นประถมศึกษาปีที่หก                 11   คน

 

          ที่ตั้งโรงเรียนหนองทุ่มเคราะห์   ละติจูด    16.551782'    ลองติจูด    103.468621'

 

 

 


 

 

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา    2564    โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์     (เอกสาร)

จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์     ปีการศึกษา    2563    ข้อมูล    ณ    1    กรกฏาคม    2563      (เอกสาร)

ข้อมูลจำนวนนักเรียนในการขอรับงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน    ประจำภาคเรียนที่    1    ปีการศึกษา    2563     (เอกสาร)

รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน     ภาค    2    /    2562      โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์     (เอกสาร)

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์    ภาคเรียนที่   2   ประจำปีการศึกษา    2562     (เอกสาร)

รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน     ภาค    1    /    2562      โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์     (เอกสาร)

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์    ภาคเรียนที่   1   ประจำปีการศึกษา    2562     (เอกสาร)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์   ประจำปีงบประมาณ 2562   ในการขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบึงวิชัย   (เอกสาร)

โครงการอาหารกลางวันเพื่อขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน    ภาคเรียนที่   1  /  2562   (เอกสาร)

โครงการการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์และต้นเพกา   โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์    ประจำปีงบประมาณ    2562    ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊กที่นี่)