โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

 

 

               

นายศรีประสิทธิ์   แสนมาโนช    ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

 

           โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ตั้งอยู่ ณ หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเพียงโรงเรียนเดียวในเขตเทศบาล     สอนระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3    มีนายศรีประสิทธิ์    แสนมาโนช      เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ    ข้าราชการครู      18    คน         เจ้าหน้าที่     2  คน         นักเรียน         197          คน
เปิดบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงวิชัย    ทั้ง   9  หมู่บ้าน

ข้าราชการครู   จำนวน   19   คน   ดังนี้

               (1)   นายศรีประสิทธิ์   แสนมาโนช              ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ        โทร.  09 1542 6449        
               (2)   นายรัศมี   ฉัตรสุวรรณ์                       ครู    คศ.3
               (3)   นายประลองยุทธ   ศรีวิไสย                ครู    คศ.3
               (4)   นายดนัย   ฉายบุญครอง                    ครู    คศ.3
               (5)   นางดิษยา   นามเสถียร                      ครู   คศ.3
               (6)   นางอรวรรณ   ฉัตรสุวรรณ์                   ครู   คศ.3    /    เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนฯ
               (7)   นางสายัณ     ทิพยรัตน์กุล                  ครู   คศ.3
               (8)   นางวัชรา   วรรณอำไพ                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ    /    ครู   คศ.3
               (9)   นางสุภาพักตร์   สังข์เงิน                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    /    ครู   คศ.3       โทร.  06 4850 0046
               (10)   นางรุจิรา   กิตติวงศ์ตระกูล                หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป    /    ครู   คศ.3
               (11)   นายวัชรินทร์   ภูแย้ม                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    /    ครู   คศ.2

               (12)   นายพัฒนศิลป์   นันทะเพ็ชร              ครู   คศ.3

               (13)   นางสาวสุดาพรรณ   ภารสวัสดิ์           ครูอัตราจ้าง

               (14)   นางสาวจิราภรณ์   ดลรัศมี                 ครู   คศ.2

               (15)   นางพานทอง   ไตรราช                    ครู   คศ.1

               (16)   นางศิริวรรณ   วรรณอำไพ                 ครูอัตราจ้าง

               (17)   นางสาวพรทิพย์   ภูพิพัฒน์               ครู

               (18)   นางสาวอริสา    ญายะนันท์              ครูอัตราจ้าง
          เจ้าหน้าที่   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)   นางสาวเพชรรัตน์   ภูนามมา               เจ้าหน้าที่ธุรการ
               (2)   นายสำราญ   สังรวมใจ                      นักการภารโรง
          จำนวนนักเรียน    แยกตามระดับชั้นเรียน
               (1)   ชั้นอนุบาลปีที่สอง                        20  คน
               (2)   ชั้นอนุบาลปีที่สาม                        25  คน

               (3)   ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง                15   คน
               (4)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง                20   คน
               (5)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม                17   คน
               (6)   ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่                    13   คน
               (7)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า                  15   คน
               (8)   ชั้นประถมศึกษาปีที่หก                  15   คน
               (9)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง                 18   คน
               (10)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง               18   คน
               (11)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม               18   คน

          ที่ตั้งโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์   ละติจูด    16.518594'    ลองติจูด    103.484688'

         คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     (คลิ๊ก)

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล    2    ถึงประถมศึกษาปีที่    6        ภาคเรียนที่    2   /    2563     ของโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์     (คลิ๊ก)

รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์    ระดับชั้น    ป. 3    ถึงชั้น    ม. 3      เมื่อวันที่    26    สิงหาคม  2563        ณ    โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์      (คลิ๊ก)

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์    ปีการศึกษา    2563    ภาคเรียนที่    1   /    2563     ระดับชั้นอนุบาลปีที่    2    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่    6     (คลิ๊ก)

จำนวนนักเรียน    ภาคเรียนที่  1   /    2563    ข้อมูล    ณ    วันที่     20    พฤษภาคม    2563     โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์     (คลิ๊ก)

ข้อมูลจำนวนนักเรียน    ภาคเรียนที่    1  /  2563   โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์     ณ    วันที่    31    มีนาคม    2563     (คลิ๊ก)

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์แก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียน    ภาคเรียนที่    2  /  2562    ณ    วันที่    30    กันยายน    2562    (คลิ๊ก)

ข้อมูลจำนวนนักเรียน    ภาคเรียนที่    1  /  2562    โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์    ในการประกอบการรับงบประมาณอาหารกลางวัน    และอาหารเสริม   ( นม )     (คลิ๊ก)

รายงานการอบรมคุณธรรม    จริยธรรมนักเรียน    โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์    ประจำปี    พ.ศ. 2562    (คลิ๊กที่นี่)

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์    ประจำปีงบประมาณ    2562    ในการขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊กที่นี่)

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์    ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา 2562    ระดับชั้นอนุบาลปีที่   2    -   ประถมศึกษาปีที่   6    (คลิ๊กที่นี่)

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562    (คลิ๊กที่นี่)

ภาพบรรยากาศสถานที่โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์    เมื่อวันที่    20   มีนาคม    2562    (คลิ๊กที่นี่)

               

               ประกาศนียบัตร   ผลงานดีเด่น   ของโรงเรียน   ครูและนักเรียน

               (1)   เกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี   2556   "สถานศึกษาพอเพียง   2556"
               (2)   เกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   เขต   1   ได้ผ่านการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   "กิจกรรมห้องอุ่นใจในสถานศึกษา"   ได้รับรางวัล   ระดับดีเด่น   เมื่อวันที่   24   พฤศจิกายน   2557
               (3)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ    ให้กับอาจารย์สุภาพักตร์   สังข์เงิน   ในการเป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรม   การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ม.1-ม.3    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   "เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล"   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์
               (4)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ให้กับอาจารย์ดิษยา   นามเสถียร   ในการเป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรม   การแข่งขันการทำอาหาร   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ป.1-ป.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   "เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล"   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์
               (5)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ให้กับอาจารย์สุภาพักตร์   สังข์เงิน   ในการเป็นครูผู้สอนนักเรียน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหาร   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ป.1-ป.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล”   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์
               (6)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ให้กับอาจารย์ดิษยา   นามเสถียร   ในการเป็นครูผู้สอนนักเรียน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม   Paint   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ไม่กำหนดช่วงชั้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล”   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์
                (7)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ให้กับอาจารย์ศิริวรรณ   วรรณอำไพ   ในการเป็นครูผู้สอนนักเรียน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม   Paint   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ไม่กำหนดช่วงชั้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล”   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์
                (8)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ให้กับนายสมพงษ์   ขันทจำนงค์   ในการเป็นนักเรียน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ม.1-ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล”   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์
                 (9)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ให้กับเด็กหญิงจอมขวัญ   จันทร์มังกร   ในการเป็นนักเรียน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหาร   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ป.1-ป.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล”   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์
                  (10)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ให้กับเด็กหญิงสุพรรณษา   นาหก   ในการเป็นนักเรียน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหาร   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ป.1-ป.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล”   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์
                  (11)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ให้กับเด็กชายพลเทพ   บุญจงรักษ์   ในการเป็นนักเรียน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหาร   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ป.1-ป.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล”   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์
                  (12)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ให้กับเด็กชายชานนท์   วงศ์ชาลี   ในการเป็นนักเรียน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม   Paint   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ไม่กำหนดช่วงชั้น   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล”   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์
                   (13)   เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ให้กับเด็กชายอัครชัย   แก้วพิลา   ในการเป็นนักเรียน   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม   Paint   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ระดับชั้น   ไม่กำหนดช่วงชั้น   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่   65   “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์   แดนดินถิ่นอีสาน   ผลงานสู่สากล”   ระหว่างวันที่   7-9   ธันวาคม   2558   ณ   จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน