หมู่ 9 บ้านลาดสมบูรณ์

หมู่ 9 บ้านลาดสมบูรณ์   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

           

           หมู่บ้านลาดสมบูรณ์    หมู่   9   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีประชากรจำนวน   255  คน   แยกเป็นชาย   136   คน    เป็นหญิง   119    คน    จำนวนครัวเรือน   56  ครัวเรือน   เนื้อที่หมู่บ้าน 2,230  ไร่
          มีนายวิชัย   กายาบุญ  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน    นายวิชัย   กายาบุญ    เกิดเมื่อวันที่   7   กรกฎาคม  2510    อยู่บ้านเลขที่  12  หมู่  9    เทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่    8    เดือนมีนาคม    พ.ศ. 2562            หมายเลขโทรศัพท์   09 8649 5742
           แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านลาดสมบูรณ์     (คลิ๊ก) 
  

           มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)   นายบรรจง   ปัดมา     143   ม.9
               (2)   นายบุญอยู่   บัวผัน    124    ม.9

 

 

                                                                                                                           นายบรรจง   ปัดมา

 

 

                                                                         นายบุญอยู่   บัวผัน                                                                         

 


          สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน
               (1)   โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี              
               (2)   สถานที่เลือกตั้งประจำหมู่บ้าน   ได้แก่   ศาลาประชาคมบ้านลาดสมบูรณ์

 

          ที่ตั้งศาลาประชาคมบ้านลาดสมบูรณ์    ละติจูด    16.495433'    ลองติจูด    103.495370'

 

***  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ลงวันที่    14    กันยายน    2563     (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านลาดสมบูรณ์    ณ    วันที่    1   พฤษาคม   2563      (คลิ๊ก)

***   แผนชุมชนประจำปี     พ.ศ. 2560   -   2564     บ้านลาดสมบูรณ์    หมู่    9     (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านลาดสมบูรณ์    ณ    วันที่    29   ตุลาคม 2562    (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านลาดสมบูรณ์    ณ    วันที่    8    พฤษภาคม 2562    (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านลาดสมบูรณ์    ณ    วันที่    20    มีนาคม    2562     (คลิ๊ก)          

***   รายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.   พ.ศ. 2562    (คลิ๊ก)

***   ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านลาดสมบูรณ์   หมู่ 9   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   แทนตำแหน่งที่ว่าง   เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2562    ณ    ศาลาประชาคมบ้านลาดสมบูรณ์     (คลิ๊ก)

***   ข้อมูลโครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี   รายได้ดี    ประจำปีงบประมาณ    2559    (คลิ๊ก)

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่ภายในหมู่บ้าน