หมู่ 9 บ้านลาดสมบูรณ์

หมู่ 9 บ้านลาดสมบูรณ์   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

           

           หมู่บ้านลาดสมบูรณ์    หมู่   9   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีประชากรจำนวน   255  คน   แยกเป็นชาย   136   คน    เป็นหญิง   119    คน    จำนวนครัวเรือน   56  ครัวเรือน   เนื้อที่หมู่บ้าน 2,230  ไร่
          มีนายวิชัย   กายาบุญ  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน    นายวิชัย   กายาบุญ    เกิดเมื่อวันที่   7   กรกฎาคม  2510    อยู่บ้านเลขที่  12  หมู่  9    เทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่    8    เดือนมีนาคม    พ.ศ. 2562            หมายเลขโทรศัพท์   09 8649 5742
           แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านลาดสมบูรณ์     (คลิ๊ก) 
  

           มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)   นายบรรจง   ปัดมา     143   ม.9     โทร.   06 1058 5364
               (2)   นายบุญอยู่   บัวผัน    124    ม.9     โทร.  09 8815 9328

 

 

                                                                                                                           นายบรรจง   ปัดมา

 

 

                                                                         นายบุญอยู่   บัวผัน                                                                         

 


          สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน
               (1)   โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี              
               (2)   สถานที่เลือกตั้งประจำหมู่บ้าน   ได้แก่   ศาลาประชาคมบ้านลาดสมบูรณ์

 

          ที่ตั้งศาลาประชาคมบ้านลาดสมบูรณ์    ละติจูด    16.495433'    ลองติจูด    103.495370'

 

 

***   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน    หมู่    9       ตำบลบึงวิชัย    ช่วงเดือนกุมภาพันธ์    -    มีนาคม    2564     (คลิ๊ก)

***   แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน    ( ใช้แหล่งน้ำผิวดิน )    ในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ข้อมูล    ณ    เดือนมกราคม    2564      (คลิ๊ก)

***   สรุปการมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    และสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์     ประจำปี    พ.ศ.  2563      เลือกตั้งวันที่    20    ธันวาคม    2563     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง        ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์และนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    เลือกตั้ง          วันที่    20    ธันวาคม   2563     เขตพื้นที่ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ลงวันที่    14    กันยายน    2563     (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านลาดสมบูรณ์    ณ    วันที่    1   พฤษาคม   2563      (คลิ๊ก)

***   แผนชุมชนประจำปี     พ.ศ. 2560   -   2564     บ้านลาดสมบูรณ์    หมู่    9     (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านลาดสมบูรณ์    ณ    วันที่    29   ตุลาคม 2562    (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านลาดสมบูรณ์    ณ    วันที่    8    พฤษภาคม 2562    (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านลาดสมบูรณ์    ณ    วันที่    20    มีนาคม    2562     (คลิ๊ก)          

***   รายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.   พ.ศ. 2562    (คลิ๊ก)

***   ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านลาดสมบูรณ์   หมู่ 9   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   แทนตำแหน่งที่ว่าง   เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2562    ณ    ศาลาประชาคมบ้านลาดสมบูรณ์     (คลิ๊ก)

***   ข้อมูลโครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี   รายได้ดี    ประจำปีงบประมาณ    2559    (คลิ๊ก)

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่ภายในหมู่บ้าน