หมู่ 7 บ้านท่าไคร้

หมู่ 7 บ้านท่าไคร้   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

                     

 

           หมู่บ้านท่าไคร้    หมู่   7   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีประชากรจำนวน   1,040  คน   แยกเป็นชาย   519   คน    เป็นหญิง   521    คน    จำนวนครัวเรือน   277  ครัวเรือน   เนื้อที่หมู่บ้าน 3.975    ไร่            
          มีนายสุระพล    ภูนาเมือง     ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน    นายสุระพล    ภูนาเมือง     เกิดเมื่อวันที่   26   พฤศจิกายน   2507    อยู่บ้านเลขที่  62  หมู่  7  เทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่     16   เดือนพฤศจิกายน    พ.ศ.  2563         หมายเลขโทรศัพท์   08-5608-5363
          แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านท่าไคร้    (คลิ๊ก)

          มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)   นายวิมล   พรมมาตร
               (2)   นางกัณจนา   ปัญญาพูนตระกูล

 

 

นายวิมล   พรมมาตร

 

 

นางกัณจนา   ปัญญาพูนตระกูล

 


          สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน
               (1)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้
               (2)   วัดมณีพนาราม
               (3)   สถานที่เลือกตั้งประจำหมู่บ้าน   ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าไคร้

 

***   สรุปการมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    และสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์     ประจำปี    พ.ศ.  2563      เลือกตั้งวันที่    20    ธันวาคม    2563     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง        ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์และนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    เลือกตั้ง          วันที่    20    ธันวาคม   2563     เขตพื้นที่ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***   ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านท่าไคร้    เมื่อวันที่   16    พฤศจิกายน    2563     ณ    ศาลาประชาคมบ้านท่าไคร้    (คลิ๊ก)

***   บรรยากาศวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน     หมู่     7     บ้านท่าไคร้     ตำบลบึงวิชัย     แทนกรณีเกษียณอายุราชการ     เมื่อวันที่     16     พฤศจิกายน     2563     ณ     ศาลาประชาคมบ้าน                        ท่าไคร้      (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย    ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านท่าไคร้      วันที่    16    พฤศจิกายน    2563    ณ      ศาลาประชาคมบ้านท่าไคร้                    (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ลงวันที่    14    กันยายน    2563     (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านท่าไคร้    ณ    วันที่    1    พฤษภาคม    2563     (คลิ๊ก)

***   แผนชุมชนประจำปี    พ.ศ.   2560   -    2564     บ้านท่าไคร้    หมู่    7     (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านท่าไคร้    ณ    วันที่    29    ตุลาคม    2562     (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านท่าไคร้    ณ    วันที่    20    มีนาคม    2562     (คลิ๊ก)

***    รายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.   พ.ศ. 2562     (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

***   สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน    ปี    2561    หมู่บ้านท่าไคร้      และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัดฯ    (คลื๊ก)

 

          

 

          ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

 

 

          สภาพพื้นที่หมู่บ้าน