หมู่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์

หมู่   6    บ้านหนองแสงจันทร์   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 


 

           หมู่บ้านหนองแสงจันทร์    หมู่   6   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีประชากรจำนวน   1,014  คน   แยกเป็นชาย   502   คน    เป็นหญิง   512    คน    จำนวนครัวเรือน   290   ครัวเรือน   เนื้อที่หมู่บ้าน        4.08   ตารางกิโลเมตร        
         

          มีนายวิฑูรย์    สังรวมใจ       ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน      (กำนันตำบลบึงวิชัย)     นายวิฑูรย์    สังรวมใจ        เกิดเมื่อวันที่   15   สิงหาคม   2509    อยู่บ้านเลขที่  93  หมู่  6  เทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่     8    เดือนกรกฎาคม       พ.ศ.2563       หมายเลขโทรศัพท์   06-5594-4987
         แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านหนองแสงจันทร์    (คลิ๊ก)

        

          มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)   นายสุปัน    ทวยเที่ยง      44   หมู่    6     เกิดเมื่อวันที่    9    เมษายน    2513        โทร.    00-0000-0000
               (2)   นายสุดใจ    เกิดสุข        33    หมู่    6     เกิดเมื่อวันที่    14    ตุลาคม    2517       โทร.    08-8348-2033

       

 

นายสุปัน  ทวยเที่ยง  

 

 

นายสุดใจ   เกิดสุข

 

 

         

          แพทย์ประจำตำบล     นางสาวอุไรวรรณ    ภูยาฟ้า
         

นางสาวอุไรวรรณ   ภูยาฟ้า

       

            สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน
               (1)   โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์    

               (2)    ศูนย์    กศน.    ประจำตำบลบึงวิชัย

               (3)   โรงเรียนผู้สููงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย
               (4)   สถานที่เลือกตั้งประจำหมู่บ้าน   ได้แก่   ศาลาประชาคมบ้านหนองแสงจันทร์

 

***   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน    หมู่    6       ตำบลบึงวิชัย    ช่วงเดือนกุมภาพันธ์    -    มีนาคม    2564     (คลิ๊ก)

***   แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน    ( ใช้แหล่งน้ำผิวดิน )    ในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ข้อมูล    ณ    เดือนมกราคม    2564      (คลิ๊ก)

***   สรุปการมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    และสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์     ประจำปี    พ.ศ.  2563      เลือกตั้งวันที่    20    ธันวาคม    2563     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง        ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์และนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    เลือกตั้ง          วันที่    20    ธันวาคม   2563     เขตพื้นที่ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ลงวันที่    14    กันยายน    2563     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย    ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านหนองแสงจันทร์      วันที่    8    กรกฎาคม    2563    ณ      ศาลาประชาคมบ้าน

         หนองแสงจันทร์      (คลิ๊ก)

***   แผนชุมชนประจำปี    พ.ศ.  2560     -     2564     บ้านหนองแสงจันทร์     หมู่   6     (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านหนองแสงจันทร์    ณ    วันที่    20    มีนาคม    2562     (คลิ๊ก)        

***    รายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.   พ.ศ. 2562     (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

***   สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน    ปี    2561    หมู่บ้านหนองแสงจันทร์      และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัดฯ    (คลิ๊ก)

***   ข้อมูลโครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี   รายได้ดี    ประจำปีงบประมาณ    2559    (คลิ๊ก)

***   ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองแสงจันทร์   หมู่  6  ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)


          ผลงาน/ผลการดำเนินงาน    ภายในหมู่บ้าน
               (1)   ด้านอำนวยการ   จัดเก็บเอกสารต่าง   ๆ   ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน   ประชุมชาวบ้าน   เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่่บ้าน   ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   ติดตามการทำงานของคณะทำงานในรอบปีว่ามีผลงานในเรื่องใดบ้าง
               (2)   ด้านปกครแองและการรักษาความสงบเรียบร้อย   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ยึดหลักกฎหมาย   ความมีเหตุมีผล   และสันติวิธี   ปฏิติตามเสียงข้างมาก   รับฟังเสียงข้างน้อย   มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม   เสียสละ   รับผิดชอบต่อส่วนรวม   ดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามกฏหมาย   ประนีประนอมข้อพิพาท   ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน   ดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยอันตรายของหมู่บ้าน   ทั้งกรณีที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
               (3)   แผนพัฒนาหมู่บ้าน   การบูรณาการจัดทำแผน   ประสานจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกด้าน   รวบรวมและจัดทำข้อมูลต่าง   ๆ   ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น   ๆ   เช่น   ภาครัฐ   เอกชน   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               (4)   ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ   การดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในหมู่บ้าน   ส่งเสริมการประกอบอาชีพ   การผลิตและการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้   การทำนาปีละสองครั้ง   ทำไร่มันสำปะหลัง   ทำสวนมะม่วงนอกฤดู   ปลูกพริก   ข่า   และงานอื่น   ๆ   ที่ได้รับมอบหมาย
               (5)   ด้านสังคม   สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข   การพัฒนาสตรี   เด็ก   เยาวชน   ผู้สูงอายุและผู้พิการ   รวมถึงการจัดสวัสดิการต่าง   ๆ   ของหมู่บ้าน   การสงเคราะห์ผู้ยากจน   การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               (6)   การศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   การบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี   ฮีตสิบสองครองสิบสี่ทุกเดือน   และส่งเสริมภูมิปัญญาของหมู่บ้าน
               (7)   ด้านอื่น   ๆ   ส่งเสริมตามความเหมาะสมของสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่แต่ละคุ้มว่าจะสมควรส่งเสริมเพิ่มเติมอย่างไร

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่ภายในหมู่บ้าน