หมู่ 5 บ้านบึงวิชัย

หมู่   5    บ้านบึงวิชัย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

        

 


 

          หมู่บ้านบึงวิชัย    หมู่   5   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีประชากรจำนวน   686   คน   แยกเป็นชาย   344   คน    เป็นหญิง   342    คน    จำนวนครัวเรือน   199  ครัวเรือน   เนื้อที่หมู่บ้าน     1,494    ไร่
          มีนายนิรันดร์   ทองวิชัย      ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน    นายนิรันดร์    ทองวิชัย      เกิดเมื่อวันที่   16   มีนาคม  2509    อยู่บ้านเลขที่  209  หมู่  5  เทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่     30    เดือนมิถุนายน     พ.ศ.2563       (ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนคนเดียว)    หมายเลขโทรศัพท์   08-7950-5029
          แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

          มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)   นายวิดม   ผลวาวแวว          บ้านเลขที่    33    หมู่   5        เกิดวันที่    5    มีนาคม    2511     โทร.  08 2842 9522

               (2)   นางไพรวัลย์    โยธาศรี     บ้านเลขที่    225    หมู่   5      เกิดวันที่    10    ธันวาคม    2512
         

 

 

นายวิดม    ผลวาวแวว

 

 

นางไพรวัลย์    โยธาศรี

 

 

          สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน
               (1)   วัดป่าชัยมงคล      
               (2)   สถานที่เลือกตั้งประจำหมู่บ้าน   ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านบึงวิชัย   หมู่   5
          กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ภายในหมู่บ้าน

               (1)   กลุ่มทอผ้าแม่บ้าน    บ้านบึงวิชัย   หมู่   5

 

          หน่วยธุรกิจในพื้นที่

               (1)   ท่าข้าวศรีภูมิรุ่งเรืองทรัพย์     รับซื้อข้าวเปลือกนาปีนาปรัง        และบริการปั๊มน้ำมันแบบหนึ่งหัวจ่าย

               (2)   ชายงามเครื่องดื่ม

               (3)   โรงน้ำแข็งซีเคว้นซ์

 

          ที่ตั้งศาลาประชาคมบ้านบึงวิชัย    ละติจูด    16.511523'    ลองติจูด    103.486051'

 

***   สรุปการมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    และสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์     ประจำปี    พ.ศ.  2563      เลือกตั้งวันที่    20    ธันวาคม    2563     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง        ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์และนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    เลือกตั้ง          วันที่    20    ธันวาคม   2563     เขตพื้นที่ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ลงวันที่    14    กันยายน    2563     (คลิ๊ก)

***   แผนชุมชนประจำปี    พ.ศ.   2560   -    2564     บ้านบึงวิชัย    หมู่    5      (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านบึงวิชัย  (5)    ณ    วันที่    20    มีนาคม    2562     (คลิ๊ก)

***   รายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.   พ.ศ. 2562     (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

***   ข้อมูลโครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี   รายได้ดี    ประจำปีงบประมาณ    2559    (คลิ๊ก)

***   แผนผังสถานที่เลือกตั้งประจำหมู่บ้าน   (คลิ๊ก)

***   ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน  บ้านบึงวิชัย  หมู่  5  ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

สภาพพื้นที่ภายในหมู่บ้าน