หมู่ 4 บ้านบึงวิชัย

หมู่   4    บ้านบึงวิชัย   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

             

          หมู่บ้านบึงวิชัย    หมู่   4   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีประชากรจำนวน   864  คน   แยกเป็นชาย   438   คน    เป็นหญิง   426    คน    จำนวนครัวเรือน   272   ครัวเรือน   เนื้อที่หมู่บ้าน       3,000    ไร่            
          มีนายประยุทธ   อรัญเพิ่ม  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน    นายประยุทธ    อรัญเพิ่ม    เกิดเมื่อวันที่   24   ตุลาคม  2504    อยู่บ้านเลขที่  27  หมู่  4  เทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่     19    เดือนธันวาคม       พ.ศ.2554       หมายเลขโทรศัพท์   08-9842-4550
           มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)   นายทองสุข    รัตนางาม    08-9842-4227                                                                                 

               (2)   นายวีระวงศ์   นาสมบูรณ์      74   หมู่    4   
          สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน
               (1)   สำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย
               (2)   สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบึงวิชัย            
               (3)   วัดวิเศษไชยาราม             

               (4)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงจันทร์เดิม)
               (5)   สถานที่เลือกตั้งประจำหมู่บ้าน   ได้แก่   ศาลาการเปรียญวัดวิเศษไชยาราม

 

         

นายทองสุข    รัตนางาม

 

 

นายวีระวงศ์    นาสมบูรณ์

 

 

***   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน    หมู่    4       ตำบลบึงวิชัย    ช่วงเดือนกุมภาพันธ์    -    มีนาคม    2564     (คลิ๊ก)

***   แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน    ( ใช้แหล่งน้ำผิวดิน )    ในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ข้อมูล    ณ    เดือนมกราคม    2564      (คลิ๊ก)

***   สรุปการมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    และสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์     ประจำปี    พ.ศ.  2563      เลือกตั้งวันที่    20    ธันวาคม    2563     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง        ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์และนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    เลือกตั้ง          วันที่    20    ธันวาคม   2563     เขตพื้นที่ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ลงวันที่    14    กันยายน    2563     (คลิ๊ก)

***    แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

***   แผนชุมชนประจำปี    พ.ศ.   2560   -    2564     บ้านบึงวิชัย    หมู่    4      (คลิ๊ก)

***   สภาพพื้นที่บ้านบึงวิชัย  (4)    ณ    วันที่    20    มีนาคม    2562     (คลิ๊ก)

***    รายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.   พ.ศ. 2562     (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

***   สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน    ปี    2561    หมู่บ้านบึงวิชัย  (4)      และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัดฯ     (คลิ๊ก)

***   ข้อมูลโครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี   รายได้ดี    ประจำปีงบประมาณ    2559    (คลิ๊ก)

***    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ   พ.ศ.  2559    ลงวันที่    15    กรกฎาคม   2559     (คลิ๊ก)

***   ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน  บ้านบึงวิชัย  หมู่  4  ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

 

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

 

 

 

สภาพพื้นที่ภายในหมู่บ้าน