หมู่ 3 บ้านสว่างนาโพธิ์

หมู่   3    บ้านสว่างนาโพธิ์   เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 

                       

 
           หมู่บ้านสว่างนาโพธิ์    หมู่   3   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีประชากรจำนวน   485  คน   แยกเป็นชาย   243   คน    เป็นหญิง   242    คน    จำนวนครัวเรือน   133   ครัวเรือน   เนื้อที่หมู่บ้านประมาณ       1,500    ไร่            
          มีนายไพฑูรย์   ภูครองหิน   ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน    นายไพฑูรย์   ภูครองหิน     เกิดเมื่อวันที่   15   กันยายน   2507    อยู่บ้านเลขที่  41 หมู่  3  เทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่   20     เดือนเมษายน     พ.ศ. 2561     ( มีผู้สมัครท่านเดียว    ไม่ต้องทำการเลือก )   หมายเลขโทรศัพท์     06-2334-6881
           มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)   นายฉลอง   ภูจอมเดือน
               (2)   นายจรัญ    บัวผัน

นายฉลอง  ภูจอมเดือน

 

 

 

นายจรัญ   บัวผัน

 

 

 


         

           แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านสว่างนาโพธิ์    (คลิ๊ก)

          สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน

               (1)   โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
               (2)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม    
               (3)   สถานที่เลือกตั้งประจำหมู่บ้าน   ได้แก่   ตลาดชุมชนบ้านสว่างนาโพธิ์

 

          ที่ตั้งศาลาประชาคมบ้านสว่างนาโพธิ์    ละติจูด    16.553610'    ลองติจูด    103.470670'

 

          พืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญ    และเป็นรายได้ที่สำคัญของหมู่บ้านในการส่งออกขายคือ    พริก    แตงกวา    หน่อไม้ฝรั่ง    มะม่วง    ประสานสอบถามการซื้อได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

          ***    คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้านสว่างนาโพธิ์    ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ( CBDRM )   

                   จังหวัดกาฬสินธุ์        (คลิ๊ก)

          ***   แผนชุมชนประจำปี   พ.ศ. 2560  -  2564    บ้านสว่างนาโพธิ์    หมู่    3       (คลิ๊ก)

          ***   แผนชุมชน    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (คลิ๊ก)

          ***    รายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.   พ.ศ. 2562     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

           ***   ข้อมูลโครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี   รายได้ดี    ประจำปีงบประมาณ    2559    (คลิ๊ก)

สภาพพื้นที่ภายในหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านอิงฟ้ามินิมาร์ท

 

 

 

โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม