หมู่ 2 บ้านนาสัมพันธ์

หมู่ 2 บ้านนาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

            


            หมู่บ้านนาสัมพันธ์    หมู่   2   เทศบาลตำบลบึงวิชัย  มีประชากรจำนวน   702  คน   แยกเป็นชาย   347   คน    เป็นหญิง   355    คน    จำนวนครัวเรือน   186   ครัวเรือน   เนื้อที่หมู่บ้าน   1,600    ไร่
          มีนายสมจิตร  อิ่มแมน  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน    นายสมจิตร   อิ่มแมน     เกิดเมื่อวันที่   17   ธันวาคม    2509    อยู่บ้านเลขที่  32  หมู่  2  เทศบาลตำบลบึงวิชัย   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่    17     พฤษภาคม   2562      ( มีผู้สมัครคนเดียวไม่ต้องทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน )       หมายเลขโทรศัพท์   06-1049-9426
           แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านนาสัมพันธ์    (คลิ๊ก)

           มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   จำนวน   2   คน   ดังนี้
               (1)   นายหนูพา   สิงหมาตร์          9   หมู่   2     เกิดวันที่    22    กันยายน    2505      โทร.  06 1147 3205
               (2)   นายทองนาค   พุทธไทย์     78   หมู่   2     เกิดวันที่    14     ธันวาคม    2518

 

 

 

นายหนูพา  สิงหมาตร์

 

 

             

นายทองนาค   พุทธไทย์


          สถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน
               (1)   สถานที่เลือกตั้งประจำหมู่บ้าน   ได้แก่   ศาลากลางบ้านบ้านนาสัมพันธ์

               (2)   สำนักสงฆ์ดอนปู่ตาบ้านหนองทุ่ม

          

 

***   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน    หมู่    2       ตำบลบึงวิชัย    ช่วงเดือนกุมภาพันธ์    -    มีนาคม    2564     (คลิ๊ก)

***   สรุปการมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    และสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์     ประจำปี    พ.ศ.  2563      เลือกตั้งวันที่    20    ธันวาคม    2563     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง        ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา    อบจ.กาฬสินธุ์และนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    เลือกตั้ง          วันที่    20    ธันวาคม   2563     เขตพื้นที่ตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)     

           ***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประจำหมู่บ้าน    ลงวันที่    14    กันยายน    2563     (คลิ๊ก)

           ***   คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้านนาสัมพันธ์    ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ( CBDRM )    จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                                                                                                                (คลิ๊ก)    

          ***   แผนชุมชนประจำปี   พ.ศ. 2560  -  2564    บ้านนาสัมพันธ์    หมู่    2       (คลิ๊ก)

          ***   แผนชุมชน    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (คลิ๊ก)

           ***   การประชุมประชาชนบ้านนาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ในการประกาศผลการได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนาสัมพันธ์   แทนตำแหน่งที่ว่างกรณีครบอายุ 60 ปี   ( กรณีมีผู้สมัคร                        รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเดียว )   โดยผู้แทนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลบึงวิชัย   วันที่   17   พฤษภาคม   2562   ณ   ศาลาประชาคมบ้านนาสัมพันธ์     (คลิ๊ก)                                 (คลิ๊ก)

          ***    รายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ส.ส.   พ.ศ. 2562     (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

          ***   สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน    ปี    2561    หมู่บ้านนาสัมพันธ์    และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัดฯ     (คลิ๊ก)

          ***   ข้อมูลโครงการกาฬสินธุ์คนดี   สุขภาพดี   รายได้ดี    ประจำปีงบประมาณ    2559    (คลิ๊ก)

 

               บรรยากาศสำนักสงฆ์ดอนปู่ตาบ้านหนองทุ่ม     (เทศบาลตำบลบึงวิชัยถวายเทียนพรรษา    ประจำปี   พ.ศ.  2560)

 

 

 

 

          หน่วยธุรกิจในพื้นที่

               (1)   ปั๊มน้ำมันกองทุนชุมชนบ้านนาสัมพันธ์   ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐฯ    จำหน่ายแก๊สโซฮอลล์95    และดีเซล   โดยเป็นปั๊มแบบสองหัวจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

          พืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญ    และเป็นรายได้ที่สำคัญของหมู่บ้านในการส่งออกขายคือ    พริก    แตงกวา    หน่อไม้ฝรั่ง    มะม่วง    ประสานสอบถามการซื้อได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน

 

ภาพบรรยากาศภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ   หมู่บ้านโซนหนองทุ่ม   ประจำปี  พ.ศ. 2561