สารนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

สารนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

          กระผม    นายเสาร์    ฤทธิ์รุ่ง    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    ขอเรียนว่ากระผมและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดปัจจุบัน    ได้เข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เข้าสู่ปีที่    5    ซึ่งปัจจุบันได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว    และได้รับให้ดำรงตำแหน่งต่อไป    ตามคำสั่ง    คสช.    ที่   1  /  2557   ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เทศบาลตำบลบึงวิชัย    เกิดการเปลี่ยนแปลง    ดีขึ้น    ทั้งด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและในด้านการบริการแก่พี่น้องประชาชน    เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน    และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกถ้วนหน้ากัน

          ประการสำคัญ    กระผมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    ถนน    ไฟฟ้า    ประปา    ต้องไม่ให้บกพร่อง    กรณีมีปัญหาจะรีบดำเนินการโดยเร่งด่วน    ตามกำลัง    สติปัญญาของกระผม    และตามกำลังงบประมาณของเทศบาล    ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เปรียบเสมือนความเดือดร้อนของกระผมเอง   กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต    ทุ่มเทแรงกาย    แรงใจ    ในการปฏิบัติงาน    กรณีมีปัญหาความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล    ขอให้ประชาชนในพื้นที่แจ้งให้เทศบาลทราบ    หรือแจ้งคณะผู้บริหารฯ    กระผมจะสั่งการให้แก้ไขโดยเร็ว

          กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย    พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่    9    และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน   จงดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบความสุข    ความเจริญ    กระทำกิจการอันใดก็ขอให้สัมฤทธิผลดังปรารถนาและมี    อายุ    วรรณะ    สุขะ    พละ    ปฏิภาณ    ธนสารสมบัติโดยทั่วกัน

 

 

                                                                                                                                             นายเสาร์    ฤทธิ์รุ่ง

                                                                                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ 2562  ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ 2561  ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ 2560   ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   และที่แก้ไขเพิ่มเติม