สารนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

สารนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

 

 

-------------   

 

        

 

 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่    14    พฤษภาคม    2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ 2563  ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ 2562  ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ 2561  ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ 2560   ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   และที่แก้ไขเพิ่มเติม