สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

      อาชีพส่วนใหญ่ ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม
            -    อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา, ทำไร่, ทำสวนไม้ยืนต้น-ไม้ผล, เลี้ยงสัตว์
            -    อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกผัก, ทอผ้า, จักสาน, รับจ้าง
            -    พันธุ์พืชที่ปลูก  มีชนิดและพันธุ์ที่นิยมปลูกในท้องถิ่นที่สำคัญ ดังนี้
      1. ทำนาปลูกข้าวนาปี มีพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นหลักคือ ข้าวเหนียว ประกอบด้วย พันธุ์ กข.6, สันป่าตอง, กข. 10 และ ข้าวเจ้า ประกอบด้วย  พันธุ์หอมมะลิ 105, เหลืองอ่อน, เหลือง 11
      2. ทำนาปลูกข้าวนาปรัง มีพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นหลักคือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข. 10 ,พันธุ์พื้นเมือง  และ ข้าวเจ้า ประกอบด้วย  พันธุ์ชัยนาท 1
      3. ทำไร่ ปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 90, ระยอง 60, เกษตรศาสตร์ 50, ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9, อ้อยพันธุ์ KU และแตงโม
      4. ทำสวนปลูกพืชผัก ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ที่เหลือก็นำขายในท้องถิ่น ได้แก่   พริก, ถั่วฝักยาว, หอม, ข่าอ่อน, คะน้า, แมงลัก, ตะไคร้,บวบหอม, มะเขือเทศ, ไผ่เลี้ยงน้อง
      5. ทำสวนไม้ผล/ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วงพันธุ์(แก้ว,ฟ้าลั่น,มัน,น้ำดอกไม้), มะนาว, ฝรั่ง, พุทราหมากเม่า, ยางพารา, ยูคาลิปตัส
            - พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
           ปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 2 ลักษณะ คือ เลี้ยงไว้ใช้งาน และเพื่อการบริโภคและเพื่อขาย 
      1.  เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานและบริโภค ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ พันธุ์พื้นเมือง
      2.  เลี้ยงไว้เพื่อขาย ได้แก่ โคขุน สุกรขุน เป็ด ไก่ เก็บ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล
    -  ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก                1     แห่ง
    -  โรงสีข้าว                    13    แห่ง
    -  ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์                5     แห่ง
    -  ร้านเสริมสวย                    1    แห่ง
    -  ร้านขนมจีน                    1    แห่ง
    -  โรงงานผลิตน้ำดื่ม                2    แห่ง
    -  ร้านโลงศพ                    1    แห่ง
    -  ร้านอินเตอร์เน็ต                2    แห่ง
    -  ร้านขายของชำ                51    แห่ง
    -   โรงเพาะเห็ด                    2    แห่ง

ข้อมูลสาธารณูปการ
    1  โรงสีข้าว                    13     โรง
    2. รถไถนาเดินตาม (ประมาณ)                715    คัน
    3. รถนวดข้าว (ประมาณ)                     5    คัน
    4. เครื่องสูบน้ำ (ประมาณ)                    152               เครื่อง
    5. รถไถขนาดใหญ่ (ประมาณ)                    5    คัน
    6. รถไถขนาดเล็ก (ประมาณ)                  32    คัน
    7. รถขุดดิน (ประมาณ)                    3    คัน
    8. รถยนต์ 4 ล้อ                     270      คัน
    9. รถยนต์ 6 ล้อ                     30     คัน
    10. รถจักรยานยนต์                       840      คัน

 

***   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งหนองทุ่ม     ประธาน/นายสมเพชร แสงแก้ว    รอง/นางปราณี อิ่มแมน    เลขา/นางไอลดา    สุนทรรส    (เอกสาร)

***    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนบึงวิชัย    ประธาน/นายรัศมี มุคสิงห์    รอง/นายเนรมิตร สิงหสาร    เลขา/นางจิตรอนงค์ นาสมบูรณ์     (เอกสาร)    (เอกสาร)

***    เขตการใช้ที่ดินตำบลบึงวิชัย    กุมภาพันธ์    2550        (ส่วนที่   1)      (ส่วนที่    2)