คู่มือการให้บริการประชาชน

 คู่มือการให้บริการประชาชน

 

 1. คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 4. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ก.ฌ.1
 5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
 6. ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 7. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
 8. การจดทะเบียนพาณิชย์
 9. คู่มือประชาชน
 10. คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน
 11. การจดทะเบียนสมรส
 12. การขอร่วมใช้นามสกุล
 13. การจดทะเบียนหย่า
 14. การขอหมายเลขประจำบ้าน
 15. การจดทะเบียนรับรองบุตร
 16. การแจ้งเกิด
 17. การแจ้งเกิดเกินกำหนด
 18. การแจ้งตาย
 19. การแจ้งย้ายเข้า
 20. การแจ้งย้ายออก
 21. การแจ้งย้ายปลายทาง
 22. ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
 23. บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย
 24. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด
 25. เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล
 26. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 27. ภาษีป้าย
 28. ภาษีบำรุงท้องที่
 29. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 30. การขออนุญาตประกอบการ
 31. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
 32. ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
 33. คู่มือแนะนำประชาชนในการติดต่อราชการเทศบาล
 34. คู่มือการบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์     เทศบาลตำบลบึงวิชัย
 35. คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 

-   สูจิบัตรการแข่งขันฟุตซอลเครือข่ายเยาวชน     (คลิ๊ก)

-   สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาโครงการ      "  พาน้องออกกำลังกาย   "     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

-   สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลต้านภัยยาเสพติดประจำปี     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

-   สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอล   7   คน     (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

 

 

-    กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง     (คลิ๊ก)

-    กำหนดการกิจกรรมประสานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าย่างเข้าปีใหม่    (คลิ๊ก)

-    กำหนดการกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ    (คลิ๊ก)

-    กำหนดการการออกเวทีประชาคมหมู่บ้าน    โครงการไทยนิยม    ยั่งยืน    (คลิ๊ก)

-    กำหนดการงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ    (คลิ๊ก)

-    กำหนดการโครงการเด็กและเยาวชน   วัยรุ่น   วัยใส   ไม่ท้องก่อนวัย   รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง    (คลิ๊ก)

-    กำหนดการพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินี     (คลิ๊ก)

 

 

-   คำกล่าวการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลต้านภัยยาเสพติด     (คลิ๊ก)      (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ     (คลิ๊ก)      (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวโครงการกีฬา     "  พาน้องออกกำลังกาย  "     (คลิ๊ก)      (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด     (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี     (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีและประชาชน     (คลิ๊ก)      (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของกลุ่ม   อสม.    (คลิ๊ก)      (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวการแข่งขันฟุตบอล   7   คน       (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวงานประเพณีลอยกระทง    (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   พนักงาน   เจ้าหน้าที่    (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    (คลิ๊ก)

-   คำกล่าวพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินี     (คลิ๊ก)

 

 

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.    2563     (คลิ๊ก)

 

-   การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน     พ.ศ.    2563      (คลิ๊ก)

 

-   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ    พ.ศ.  2540     (คลิ๊ก)

 

-   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ    พ.ศ.   2540     (คลิ๊ก)

 

-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล   พ.ศ.   2562    (คลิ๊ก)

 

-    หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล   พ.ศ.               2562    (คลิ๊ก)

 

-   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี    พ.ศ.   2561     (คลิ๊ก)

 

-   ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    จัดทำโดย    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    2561    (คลิ๊ก)

 

-   หนังสือสั่งการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (คลิ๊ก)

 

-    แบบฟอร์มการดำเนินงานประจำเดือนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์    (คลิ๊ก)

 

-    คู่มือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ    ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่    3   

     (   พ.ศ.    2560    -   2564   )        (คลิ๊ก)

 

-   ผลึกความคิด.....การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส้่นท้องถิ่น        วีระศักดิ์   เครือเทพ        วศิน   โกมุท        กิรพัฒน์   เขียนทองกุล        อรอนงค์   เติมทวีวุฒิ                   ชนณุพงศ์   ปานพ่วงศรี      (คลิ๊ก)

 

-    คู่มือคำอธิบายการกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเทศบาล    ประจำปีงบประมาณ    2560       (คลิ๊ก)

 

-  คู่มือการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล   ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.    2559     จัดทำโดยศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค    4                                                      สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น    กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม       (คลิ๊ก1)      (คลิ๊ก2)

 

-   พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    พ.ศ.   2558      (คลิ๊ก)

 

-   คู่มือการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย    ทสม.    ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     หมู่บ้าน    พ.ศ.  2558     (คลิ๊ก)

 

-   ข้อควรรู้มาตรา    100    สำหรับผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่น    สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง    สำนักงาน    ป.ป.ช.      (คลิ๊ก)

 

-   มาตรฐานเว๊บไซต์ภาครัฐ    Government    Website    Standard    โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   (องค์การมหาชน)    (สรอ.)     (คลิ๊ก)

 

-   คู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์      (คลิ๊ก)

 

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา    พ.ศ.   2552    (คลิ๊ก)

 

-   คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (คลิ๊ก)

 

-    หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    (คลิ๊ก)

 

-   คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย     (คลิ๊ก1)     (คลิ๊ก2)    

 

-   บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมทและพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่นระหว่าง  สถ.  กับ  กษ.       ///    แนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือการ

    ถ่ายโอนภารกิจของ  กษ.   ให้กับ    อปท.    ///    เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสร้างเครือข่ายและบูรณาการปฏิบัติตามแผนงาน  โครงการส่งเสริมและเพิ่ม

    ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์     (คลิ๊ก)

 

-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน    พ.ศ.   2550   

     (คลิ๊ก)

 

-   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    พ.ศ.   2546      (คลิ๊ก)

 

-   คู่มือแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ   พนักงาน   และลูกจ้างของ   อปท.    (คลิ๊ก)

 

-   แนวทางในการดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์แปลง      "   โคกหนองแล้ง   "       มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย    วิทยาลัยศาสนศาตร์                       เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์     (คลิ๊ก)

 

-   เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง   เทคนิคการพูดในที่ชุมชน    โดย    อาจารย์ทองสุข    มันตาทร    ดำเนินการโดยสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์     (คลิ๊ก)

 

-   เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง   เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น    โดย    นายพนมวัสส์    วุฒาพาณิชย์    ดำเนินการโดยสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์     (คลิ๊ก)

 

-    ชีทพาวเวอร์พอยน์    ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน    โดย    รัชเขต    วีสเพ็ญ     (คลิ๊ก)