สภาพทั่วไป / ข้อมูลทั่วไป

                                                                                                           สภาพทั่วไป   /   ข้อมูลทั่วไป
    1.1  ที่ตั้ง
            เทศบาลตำบลบึงวิชัยเป็นเขตการปกครองของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์    พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์     อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ   11   กิโลเมตร             เทศบาลตำบลบึงวิชัยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง     ดังนี้
            1.1.1    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลลำคลอง    เทศบาลตำบลหนองสอ       
            1.1.2    ทิศใต้                       ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลลำพาน      
            1.1.3    ทิศตะวันออก             ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง    
            1.1.4    ทิศตะวันตก               ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบัวบาน      อำเภอยางตลาด   
    1.2  พื้นที่
            เทศบาลตำบลบึงวิชัย    มีพื้นที่โดยประมาณ   36.65   ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ   22,906   ไร่
            ตำบลบึงวิชัย  แบ่งการปกครองออกเป็น  9 หมู่บ้าน ได้แก่
            หมู่ที่ 1     บ้านหนองทุ่ม                             
            หมู่ที่ 2     บ้านนาสัมพันธ์                         
            หมู่ที่ 3     บ้านสว่างนาโพธิ์                        
            หมู่ที่ 4     บ้านบึงวิชัย                               
            หมู่ที่ 5     บ้านบึงวิชัย

            หมู่ที่  6    บ้านหนองแสงจันทร์

            หมู่ที่  7    บ้านท่าไคร้

            หมู่ที่  8    บ้านโนนหัวบึง

            หมู่ที่  9    บ้านลาดสมบูรณ์
    1.3  สภาพภูมิประเทศ
            เป็นพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ ไม่สม่ำเสมอกัน พื้นที่ทั้งหมดมีสภาพอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเกษตร มีห้วย หนอง คลอง บึง ที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ และโครงการชลประทานพาดผ่าน 
    1.4  สภาพภูมิอากาศ
            เทศบาลตำบลบึงวิชัย มี 3 ฤดูกาล คือ
            1.4.1 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
            1.4.2 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง  ซึ่งได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
            1.4.3 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม อากาศหนาวถึงหนาวมาก   และแห้งแล้ง
   

     1.5  ประชากร
            จำนวนประชากรและครัวเรือน

หมู่

บ้าน

ประชากร

จำนวน

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

(กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน)

1

หนองทุ่ม

323

297

620

167

นางอวยพร   หนึ่งคำมี

2

นาสัมพันธ์

350

356

706

186

นายสมจิตร  อิ่มแมน

3

สว่างนาโพธิ์

248

242

490

138

นายไพฑูรย์  ภูครองหิน

4

บึงวิชัย

437

428

865

275

นายประยุทธ   อรัญเพิ่ม

5

บึงวิชัย

343

340

683

204

นายนิรันดร์   ทองวิชัย

6

หนองแสงจันทร์

497

509

1,006

293

นายวิฑูรย์  สังรวมใจ / กำนัน

7

ท่าไคร้

518

524

1,042

280

นายสุระพล   ภูนาเมือง

8

โนนหัวบึง

284

264

548

147

นายพงษ์ศักดิ์    ม่วงศรี

9

ลาดสมบูรณ์

134

110

244

63

นายวิชัย   กายาบุญ

 

รวม

3,134

3,070

6,204

1,753

 

 

 การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
           - กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงวิชัย        สมาชิก     536       คน        เงินทุน    26,800      บาท
           - กลุ่มยุวเกษตรกร                       สมาชิก       35       คน        เงินทุน    40,000      บาท   
           - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                สมาชิก       77        คน        เงินทุน    50,000      บาท
           - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์                  สมาชิก     150        คน        เงินทุน   500,000     บาท
           - กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน                  สมาชิก     120        คน        เงินทุน   250,000     บาท
แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
    -   มีองค์กรที่เป็นแหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร ที่เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ได้ ดังนี้
    1.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธกส.)
    2.  สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จำกัด
    3.  กองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน
    4.  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจำหมู่บ้าน
    5.  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง    ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย             วันที่    28    มีนาคม    2564     (คลิ๊ก)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    /    นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    เลือกตั้งวันที่    28    มีนาคม    2564    (คลิ๊ก)    (เพิ่มเติม)

รายงานจำนวนคนและบ้านในหน่วยเลือกตั้ง    อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมผู้บริหาร   วันที่เลือกตั้ง    28    มีนาคม    2564    (คลิ๊ก)

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล     /     นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย     ลงวันที่     1     มีนาคม     2564     (เขตเลือกตั้งที่1)    (เขตเลือกตั้งที่2)

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในภารกิจของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์     เลือกตั้งวันที่     28     มีนาคม    2564      (คลิ๊ก)

ข้อมูลการเลือกตั้ง     อบจ.กาฬสินธุ์     เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์     เลือกตั้งวันที่     20     ธันวาคม     2563    (คลิ๊ก)

รายงานจำนวนคนและบ้านในหน่วยเลือกตั้งเฉพาะนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    ตำบลบึงวิชัย     วันที่เลือกตั้ง    20    ธันวาคม   2563     (คลิ๊ก)

รายงานประชากรแยกตามกลุ่มอายุ    /     เพศ    รายหมู่บ้าน     ตำบลบึงวิชัย     ข้อมูล    ณ    เดือนธันวาคม     2563    (คลิ๊ก)

การใช้สิทธิเลือกตั้งนายก  อบจ.กาฬสินธุ์    และ   ส.อบจ.กาฬสินธุ์   เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เลือกตั้งวันที่    20   ธันวาคม    2563     (คลิ๊ก)

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    ส.อบจ.กาฬสินธุ์และนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    ตำบลบึงวิชัย    เลือกตั้งวันที่    20   ธันวาคม    2563    (คลิ๊ก)

ประกาศ    ผอ.การเลือกตั้งประจำ    อบจ.กาฬสินธุ์   เรื่อง    กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง    ส.อบจ.กาฬสินธุ์และนายก    อบจ.กาฬสินธุ์    ประกาศ    ณ    วันที่    23    พฤศจิกายน  2563    (คลิ๊ก)

สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น      ที่ดินก่อสร้างระะประปาหมู่บ้านโซนบึงวิชัยในเขตพื้นที่โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์      ของกรมธนารักษ์กับเทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน    เทศบาลตำบลบึงวิชัย     เดือนมกราคม    2561    -    เดือนสิงหาคม    2563    (คลิ๊ก)

แบบสรุปโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าา    ประจำปีงบประมาณ    2563     เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน    ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่    ระดับตำบล    /    แขวง    เขตพื้นที่ตำบลบึงวิชัย    เดือนธันวาคม    2562     (คลิ๊ก)

สถิติประชากร   หลังคาเรือน   ตำบลบึงวิชัย   ยอดเดือนกันยายน   2562    (คลิ๊ก)

ยอดผู้มาใช้สิทธิ   บัตรดี   บัตรเสีย   ฯลฯ   ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.   เมื่อวันที่  24   มีนาคม   2562   เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    รายหมู่บ้าน    (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  7  คน    ทะเบียน  กค - 454  กส.   (คลิ๊ก)

หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  รถดับเพลิง  ทะเบียน  82 - 4365  กส.   (คลิ๊ก)

จำนวนกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่    (คลิ๊ก)

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    ( ส.ส. )     ประจำปี   พ.ศ. 2562    เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เลือกตั้งวันที่   24   มีนาคม   2562

รายชื่อผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง    เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    พ.ศ. 2562

สถิติประชากร  หลังคาเรือน  ตำบลบึงวิชัย  ยอดเดือนกันยายน   2561

สถิติประชากรตำบลบึงวิชัย    ยอดเดือนตุลาคม   2558

สถิติประชากรตำบลบึงวิชัย    ยอด   ณ    1   กรกฎาคม   2559

สถิติประชากร    หลังคาเรือน    ตำบลบึงวิชัย    ยอดเดือนกันยายน   2559

ข้อมูลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ   2559   เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย

สถิติประชากร   หลังคาเรือน   ตำบลบึงวิชัย    ยอดเดือนมกราคม    2558

ประกาศ   กกต.    กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง    ส.ส.    2557    เขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่   6    มกราคม    2557

แนวเขตและที่ตั้งหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัยทั้ง   9   หมู่บ้าน