กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นางสาวนพรัตน์     ณ  กาฬสินธุ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

รรท. ผู้อำนวยการกองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                             นางพิสมัย   พลเสน                                                          

                                                                                                                       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                               

 

                                                                                                                                                           

                         นางวิลาสินี   วอนห์                               นางสาวสำอางค์  พิลาแดง                                      นางกิตติยา  โยธาฤทธิ์                                 นางสาวจารุวรรณ   ภูปรางค์

                               ครู  คศ.2                                                 ครู  คศ.2                                                              ครู  คศ.2                                                        ครู  คศ.1

 

                                                                                                                                                         

                                                 นางวันเพ็ญ  การวิบูลย์                                             นางสาวบัวลอย  ศรชัย                                          นางสาวสรินนา   อินทรักษ์

                                                  ผู้ดูแลเด็ก  ( ทักษะ )                                                ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ )                                         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   (ภ) 

 

 

 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

          -   นางมณีรัตน์   โยธาศรี                     ผู้ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย

          -   นางสาวบัวเงิน   จางวางเหลือง         ผู้ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

          -   นายอนันท์   ทับทิม                        เจ้าหน้าที่การกีฬา

          -   นายสำราญ   โยธาศรี                     ขับรถรับ - ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย