กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นางจันทร์เพ็ญ   อรัญถิตย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

รรท. ผู้อำนวยการกองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                             นางพิสมัย   พลเสน                                                          

                                                                                                                       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                               

 

                                                                                                                                                           

                         นางวิลาสินี   วอนห์                               นางสาวสำอางค์  พิลาแดง                                      นางกิตติยา  โยธาฤทธิ์                                 นางสาวจารุวรรณ   ภูปรางค์

                               ครู  คศ.2                                                 ครู  คศ.2                                                              ครู  คศ.2                                                        ครู  คศ.1

 

                                                                                                                                                      

                                                 นางวันเพ็ญ  การวิบูลย์                                             นางสาวบัวลอย  ศรชัย                                          นางสาวสรินนา   อินทรักษ์

                                                  ผู้ดูแลเด็ก  ( ทักษะ )                                                ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ )                                         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   (ภ) 

 

 

 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

          -   นายกัณหา   โยธาศรี                      พนักงานขับรถรับ - ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย