กองช่าง

กองช่าง

 

นายมนัส   ชนะมาร

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

                                                                                                          

                  นายภานุ   บุญนิตย์                            นายนิคม   ธรรมรัตน์                        นางจิราภา   เพิ่มสินธุ์                       นายเชิดชัย   บุญสุข

               นายช่างโยธาชำนาญงาน                 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน              นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

                                                                                                            

                                  นายทรงศักดิ์   เพิ่มสินธุ์                          นายชาตรี   อิ่มประสงค์                         นายลิขิต   กายาผาด

                                 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   (ภ)                      ผู้ช่วยนายช่างประปา   (ภ)                  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   (ภ)

 

 

                                                                                                               

                      นายชาญชัย   ญาณสะอาด                นายเดชฤทธิ์   ญาณแผ้ว                นายภูผา   คำจันทร์ดี                  นายยงยุทธ   ผิวลา

                            คนงานทั่วไป  (ท)                          คนงานทั่วไป  (ท)                          คนงานทั่วไป  (ท)                       คนงานทั่วไป  (ท)

 

 

 

 

                                                                                                                              

                           นายอรรถพร  เกิดทวีพันธ์                     นายณรงค์  สมมิตร                        นายจงกล  ผีพวนนอก               นายผลัน  ถนอมสมบัติ

                               คนงานทั่วไป  (ท)                            คนงานทั่วไป  (ท)                           คนงานทั่วไป  (ท)                      คนงานทั่วไป  (ท)

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                     นายเสถียร   พลพุทธา

                                                                                                        คนงานทั่วไป   (ท)

 

 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

          -   นายอรรถพล   โยธาศรี                  คนงานทั่วไป  

          -   นายฉัตรบดินทร์   นันบุรมย์            คนงานทั่วไป

          -   นายศราวุธ   ญานกาย                  คนงานทั่วไป

          -   นายธวัชชัย   โยธาศรี                  คนงานทั่วไป