กองคลัง


นางญาณี   ทองทวี

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางกิ่งดาว   น้อยพระยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

                                                                                                                                                        

                                           นางสาววรางคณา   วิชัยวงษ์                                          นายอภิรักษ์   วรรณอำไพ                                         นายราชัน   บูรณะพล

                                    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                        เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน                          เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน         

                                                                                                                                                              

                                                                          นางสาวฐานิตา   ศรีวรสาร                                                                    นางสาวสายฝน   พิลาแดง   

                                                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ   (ภ)                                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ภ)   

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                            นางจิตติมา   จำเริญไกร                                         

                                                                                                             คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้  (ท)               

 

 

 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

          -   นางสาวนิตยา  ฉายละออ            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

          -   นางสาวอังษณี  ฉายวิไชย           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

          -   นางทองเพร็ช   ถนอมสมบัติ         พนักงานเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะบ้านบึงวิชัย (4)   และบ้านโนนหัวบึง

          -   นางพัชนี   กองอำไพ  (8)           พนักงานเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะบ้านบึงวิชัย (5)   และบ้านหนองแสงจันทร์

          -   นางสำเด็จ   จำเริญไกร               พนักงานเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะหมู่บ้านโซนหนองทุ่ม

          -   นางทองหนัก   พันทอง               พนักงานเก็บค่าน้่ำประปาและค่าขยะหมู่บ้านโซนท่าไคร้        

          -   นายคำดี   วรรณอำไพ                 พนักงานจดและรักษามิเตอร์น้ำ