หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบึงวิชัย

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายสงวน  กลางยศ

ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 

 

                                                                                                                      

                     นางจันทร์เพ็ญ   อรัญถิตย์                                             นางญาณี   ทองทวี                                      นายมนัส   ชนะมาร

                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ                                           ผู้อำนวยการกองคลัง                                   ผู้อำนวยการกองช่าง

 

                                                                                                                                 

                                                            นางหัทยา   ญาณสิทธิ์                                                         นางสาวนพรัตน์   ณ  กาฬสินธุ์

                                              ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                รรท. ผู้อำนวยการกองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

ปลัดเทศบาลฯ                            

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ           โทร.  08 7951 1733

ผู้อำนวยการกองคลัง                    โทร.  09 8097 6659

ผู้อำนวยการกองช่าง                     โทร.  08 6002 7793

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ         โทร.  08 9942 4047

รรท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ     โทร.  08 7857 8062