ประวัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย


ประวัติความเป็นมา

 

 

จากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

          สภาตำบลบึงวิชัยได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   (อบต.)     เมื่อวันที่   23    กุมภาพันธ์    2540     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    เรื่อง    จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล    ประกาศ    ณ    วันที่    16    ธันวาคม    2539     ลงนามประกาศโดยนายเสนาะ    เทียนทอง    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดยทำการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย    สมัยแรก    วันที่    11    พฤษภาคม    2540    เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย    สมัยที่สอง    เมื่อวันที่    23    มิถุนายน    2544    และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย    สมัยที่สาม    เมื่อวันที่    31    กรกฎาคม    2548    โดยในช่วงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัยได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย    จำนวน    3    สมัย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย    เรื่อง    จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย    ประกาศ    ณ    วันที่    16    ธันวาคม    2539     ลงนามประกาศโดยนายเสนาะ    เทียนทอง    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย       (เอกสาร)

 

จากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล

          เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ได้รับการเปลี่ยนแปลงจัดตั้งยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล    ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    ประกาศ    ณ    วันที่    31    สิงหาคม 2552    ลงนามประกาศโดยนายบุญจง    วงศ์ไตรรัตน์    รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ    ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดยมีผลเป็นเทศบาลตำบลบึงวิชัย ตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2552    เป็นต้นไป    ซึ่งได้ทำการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงชัย    ในรูปแบบเทศบาลตำบลครั้งแรก    เมื่อวันที่   20    ธันวาคม    2552 และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงชัยครั้งล่าสุด    เมื่อวันที่    25    มกราคม    2557    โดยในช่วงเป็นเทศบาลตำบลบึงวิชัยได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    จำนวน    2    สมัย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย    เรื่อง    จัดตั้งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประกาศ    ณ    วันที่    20    สิงหาคม    2552     ลงนามประกาศโดยนายบุญจง   วงศ์ไตรรัตน์      รํฐมนตรีช่วยว่าการฯ  ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

          -    ปัจจุบัน    มีที่ตั้งสำนักงานเทศบาลฯ    ณ    เลขที่    261    หมู่    4    บ้านบึงวิชัย    ตำบลบึงวิชัย    อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์    46000

                ( สำเนาทะเบียนบ้านสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย )

          -    หมายเลขโทรศัพท์   0 4384 0442

          -    เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงาน    0994000420048
 

 

 

คำขวัญเทศบาลตำบลบึงวิชัย

บึงวิชัยศาลาใหญ่  บั้งไฟแสน  แดนเกษตร  ก้องทั่วเขตการพัฒนายืนยาว  หน้าขาวสาวนาปรัง

 

 

 

 

***    ทะเบียนนายกฯ / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    25  ม.ค.  57   -   24  ม.ค.  61      (คลิ๊ก)

***   ประกาศ   กกต.   ผลการเลือกตั้ง   นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่   19    กุมภาพันธ์    2557     (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    20  ธ.ค.  52   -   19  ธ.ค.  56      (คลิ๊ก)

***   ประกาศ   กกต.   ผลการเลือกตั้ง   สมาชิกสภา  อบต.บึงวิชัย    แทนตำแหน่งที่ว่าง   ลงวันที่   18    ธันวาคม    2551     (คลิ๊ก)

***    ข้อมูลคณะผู้บริหาร  อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    31  ก.ค.  48   -   30  ก.ค.  52      (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภา  อบต.บึงวิชัย    สั่ง    ณ    วันที่    23    กันยายน    2548     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา  อบต.บึงวิชัย    สั่ง    ณ    วันที่    13    กันยายน    2548     (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนนายกฯ  /  สมาชิกสภา อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    31  ก.ค.  48   -   30  ก.ค.  52      (คลิ๊ก)

***    ข้อมูลสภา อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    31  ก.ค.  48   -   30  ก.ค.  52      (คลิ๊ก)

***   ประกาศ   กกต.   ผลการเลือกตั้ง   นายก  อบต.บึงวิชัย    ลงวันที่   31    สิงหาคม    2548     (คลิ๊ก)

***   ประกาศ   กกต.   ผลการเลือกตั้ง   สมาชิกสภา  อบต.บึงวิชัย    ลงวันที่   31    สิงหาคม    2548     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร    อบต.บึงวิชัย    สั่ง    ณ    วันที่    21    สิงหาคม    2545     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร    อบต.บึงวิชัย    สั่ง    ณ    วันที่    30    มิถุนายน    2544     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา    อบต.บึงวิชัย    สั่ง    ณ    วันที่    30    มิถุนายน    2544     (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนประธานสภา    อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540  -  2552      (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนรองประธานสภา    อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540  -  2552      (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนเลขานุการสภา    อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540  -  2552      (คลิ๊ก)

***   รายชื่อสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    23  มิ.ย. 44   -   22   มิ.ย. 48     (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย    วันเลือกตั้งวันที่    23  มิถุนายน   2544       (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนประธานกรรมการบริหาร    อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540  -  2552      (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร    อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540  -  2552      (คลิ๊ก)

***   รายชื่อสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540   -   2544    (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย   (โดยตำแหน่ง)   ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540   -   2544    (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย   (โดยการเลือกตั้ง)   ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540   -   2544    (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนคณะกรรมการบริหาร   อบต.บึงวิชัย   ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540   -   2544    (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย   หมู่ที่   1 - 9   ในการเลือกตั้ง    เมื่อวันที่   11   พฤษภาคม    2540     (คลิ๊ก)

***   สมาชิกสภาตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2   มี.ค.  38   -   2538/2540     (คลิ๊ก)