ประวัติเทศบาลตำบลบึงวิชัย


ประวัติความเป็นมา

 

 

จากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

          สภาตำบลบึงวิชัยได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   (อบต.)     เมื่อวันที่   23    กุมภาพันธ์    2540     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    เรื่อง    จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล    ประกาศ    ณ    วันที่    16    ธันวาคม    2539     ลงนามประกาศโดยนายเสนาะ    เทียนทอง    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดยทำการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย    สมัยแรก    วันที่    11    พฤษภาคม    2540    เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย    สมัยที่สอง    เมื่อวันที่    23    มิถุนายน    2544    และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย    สมัยที่สาม    เมื่อวันที่    31    กรกฎาคม    2548    โดยในช่วงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัยได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย    จำนวน    3    สมัย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย    เรื่อง    จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย    ประกาศ    ณ    วันที่    16    ธันวาคม    2539     ลงนามประกาศโดยนายเสนาะ    เทียนทอง    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย       (เอกสาร)

 

จากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล

          เทศบาลตำบลบึงวิชัย   ได้รับการเปลี่ยนแปลงจัดตั้งยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล    ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    ประกาศ    ณ    วันที่    31    สิงหาคม 2552    ลงนามประกาศโดยนายบุญจง    วงศ์ไตรรัตน์    รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ    ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดยมีผลเป็นเทศบาลตำบลบึงวิชัย ตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2552    เป็นต้นไป    ซึ่งได้ทำการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงชัย    ในรูปแบบเทศบาลตำบลครั้งแรก    เมื่อวันที่   20    ธันวาคม    2552 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงชัยครั้งที่สอง    เมื่อวันที่    25    มกราคม    2557     และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงชัยครั้งล่าสุด    เมื่อวันที่    28    มีนาคม    2564   โดยในช่วงเป็นเทศบาลตำบลบึงวิชัยได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    จำนวน    3    สมัย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย    เรื่อง    จัดตั้งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประกาศ    ณ    วันที่    20    สิงหาคม    2552     ลงนามประกาศโดยนายบุญจง   วงศ์ไตรรัตน์      รํฐมนตรีช่วยว่าการฯ  ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

          -    ปัจจุบัน    มีที่ตั้งสำนักงานเทศบาลฯ    ณ    เลขที่    261    หมู่    4    บ้านบึงวิชัย    ตำบลบึงวิชัย    อำเภอเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดกาฬสินธุ์    46000

                ( สำเนาทะเบียนบ้านสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย )

          -    หมายเลขโทรศัพท์   0 4384 0442

          -    เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงาน    0994000420048
 

 

 

คำขวัญเทศบาลตำบลบึงวิชัย

บึงวิชัยศาลาใหญ่  บั้งไฟแสน  แดนเกษตร  ก้องทั่วเขตการพัฒนายืนยาว  หน้าขาวสาวนาปรัง

 

 

 

 

***    ทะเบียนนายกฯ / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    28  มี.ค.  64   -   27  มี.ค.  68      (คลิ๊ก)

***   ประกาศ    กกต.    ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    27    เมษายน    2564      (คลิ๊ก)     (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนนายกฯ / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    25  ม.ค.  57   -   24  ม.ค.  61      (คลิ๊ก)

***   ประกาศ   กกต.   ผลการเลือกตั้ง   นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่   19    กุมภาพันธ์    2557     (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    20  ธ.ค.  52   -   19  ธ.ค.  56      (คลิ๊ก)

***   ประกาศ   กกต.   ผลการเลือกตั้ง   สมาชิกสภา  อบต.บึงวิชัย    แทนตำแหน่งที่ว่าง   ลงวันที่   18    ธันวาคม    2551     (คลิ๊ก)

***    ข้อมูลคณะผู้บริหาร  อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    31  ก.ค.  48   -   30  ก.ค.  52      (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภา  อบต.บึงวิชัย    สั่ง    ณ    วันที่    23    กันยายน    2548     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา  อบต.บึงวิชัย    สั่ง    ณ    วันที่    13    กันยายน    2548     (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนนายกฯ  /  สมาชิกสภา อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    31  ก.ค.  48   -   30  ก.ค.  52      (คลิ๊ก)

***    ข้อมูลสภา อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    31  ก.ค.  48   -   30  ก.ค.  52      (คลิ๊ก)

***   ประกาศ   กกต.   ผลการเลือกตั้ง   นายก  อบต.บึงวิชัย    ลงวันที่   31    สิงหาคม    2548     (คลิ๊ก)

***   ประกาศ   กกต.   ผลการเลือกตั้ง   สมาชิกสภา  อบต.บึงวิชัย    ลงวันที่   31    สิงหาคม    2548     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร    อบต.บึงวิชัย    สั่ง    ณ    วันที่    21    สิงหาคม    2545     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร    อบต.บึงวิชัย    สั่ง    ณ    วันที่    30    มิถุนายน    2544     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา    อบต.บึงวิชัย    สั่ง    ณ    วันที่    30    มิถุนายน    2544     (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนประธานสภา    อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540  -  2552      (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนรองประธานสภา    อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540  -  2552      (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนเลขานุการสภา    อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540  -  2552      (คลิ๊ก)

***   รายชื่อสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    23  มิ.ย. 44   -   22   มิ.ย. 48     (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย    วันเลือกตั้งวันที่    23  มิถุนายน   2544       (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนประธานกรรมการบริหาร    อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540  -  2552      (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร    อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540  -  2552      (คลิ๊ก)

***   รายชื่อสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540   -   2544    (คลิ๊ก)    (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย   (โดยตำแหน่ง)   ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540   -   2544    (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย   (โดยการเลือกตั้ง)   ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540   -   2544    (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนคณะกรรมการบริหาร   อบต.บึงวิชัย   ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2540   -   2544    (คลิ๊ก)

***   ทะเบียนสมาชิกสภา   อบต.บึงวิชัย   หมู่ที่   1 - 9   ในการเลือกตั้ง    เมื่อวันที่   11   พฤษภาคม    2540     (คลิ๊ก)

***   สมาชิกสภาตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    2   มี.ค.  38   -   2538/2540     (คลิ๊ก)