สภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย


 

ประธานฯ บุญมา   เพิ่มสินธุ์                   บ้านเลขที่   106  หมู่  8    โทร.  09-9725-2927

รองประธานฯ   เสมอ   นันทรักษา           บ้านเลขที่    38  หมู่  6    โทร.  08-1055-5690

เลขาฯ   รัศมี   มุคสิงห์                        บ้านเลขที่    123  หมู่  6   โทร.  08-9943-6792

สท.ทองพูล    สิงหมาตร                      บ้านเลขที่    45  หมู่  3

สท.เลี้ยม       รัตนะวิชิต                       บ้านเลขที่    36    หมู่   3    โทร.  08-9396-8357

สท.สมศักดิ์      ภูยาดวง                       บ้านเลขที่    65   หมู่  3    โทร.  08-7167-1906

สท.สมนึก    ภูครองพลอย                     บ้านเลขที่    79   หมู่  3    โทร.  06-2339-3604

สท.ทองม้วน     อิ่มแมน                        บ้านเลขที่   158   หมู่   4    โทร.   09-6667-7233

สท.ชัยวัฒน์     แสงทองไชย์                  บ้านเลขที่    258   หมู่   7

สท.ลำไพร     ญาณศิริ                          บ้านเลขที่    132   หมู่   7    โทร.  08-6229-7340

สท.ดวงใจ     พิมพะนัตย์                       บ้านเลขที่   50   หมู่    7    โทร.  09-3654-3429

สท.ละมุล      ไรแสง                            บ้านเลฃที่   39   หมู่   9   โทร.   08-7950-6833

 

พนักงาน  เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

                                                                                                                                           

                                                                       นางสุภาภรณ์   ประเสริฐสุข                                                     นางสาวพนมพร   ปรีแผ้ว

                                                                          หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                                            เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    3   ประจำปี   พ.ศ. 2563     (ประกาศ)(วันแรก  5  ส.ค.  2563)    (ประกาศ)(วันที่สอง  14  ส.ค.  2563)              (วันที่สาม  17  ส.ค.  2563)    (ประกาศ)(วันที่สี่  27  ส.ค.  2563)
 
***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   3  ประจำปี   พ.ศ.    2563   (วันแรก  5  ส.ค.  2563)    (วันที่สอง  14  ส.ค.  2563)   (วันที่สาม  17  ส.ค.  2563)                              (วันที่สี่  27  ส.ค.  2563)     (วันที่ห้า  1  ก.ย.  2563)
 
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   3  /  2563    (วันแรก  5  ส.ค. 2563)     (วันที่สอง  14  ส.ค.  2563)     (วันที่สาม  17  ส.ค.  2563)                                      (วันที่สี่  27  ส.ค.  2563)    (วันที่ห้า  1  ก.ย.  2563)
 
***   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    3    ประจำปี    พ.ศ.   2563     ลงวันที่    22    กรกฎาคม    2563                              (ประกาศ)
***   คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ปลัดเทศบาลฯ    งานพัฒนาชุมชน    ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย    บ้านลาดสมบูรณ์    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    บ้านนายจรูญ    บูรพา    เลขที่    47    หมู่    9    และบ้านนางจินดา    อุ่นมีศรี    เลขที่    95    หมู่    9    ในการต้อนรับสมาคมกู้ภัยคุณธรรมเต๊กก่าจีสิ่งเกาะกาฬสินธุ์ลงพื้นที่มอบงบประมาณและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย    พร้อมกับสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยได้มอบงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับทั้ง    2    ครัวเรือน    และกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงวิชัย    มอบงบประมาณช่วยเหลือนายจรูญ    บูรพา    เนื่องจากได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ    และได้รับงบประมาณช่วยเหลือตามข้อบังคับกองทุนฯ    เมื่อวันที่    2    มิถุนายน    2563    ณ    ครัวเรือนประสบเหตุอัคคีภัยบ้านลาดสมบูรณ์     (ภาพ)

***   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    2     ประจำปี   พ.ศ. 2563    (วันแรก  5  พ.ค.  2563)    (วันที่สอง  19  พ.ค.  2563)

***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    2   ประจำปี   พ.ศ. 2563    (วันแรก   5  พ.ค.  2563)    (วันที่สอง  19  พ.ค.  2563)                                           (วันที่สาม  2  มิ.ย.  2563)

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   2  ประจำปี   พ.ศ.    2563   (วันแรก  5  พ.ค.  2563)     (วันที่สอง  19  พ.ค.  2563)    (วันที่สาม  2  มิ.ย.  2563)

***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   2  /  2563    (วันแรก  5  พ.ค. 2563)     (วันที่สอง  19  พ.ค.  2563)    (วันที่สาม  2  มิ.ย.  2563)

***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   2    ประจำปี   พ.ศ. 2563    (ประกาศ)

***   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    1     ประจำปี   พ.ศ. 2563    (วันที่สอง  19  ก.พ.  2563)

***   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สามัญ   ประจำปี   พ.ศ.  2563    (ประกาศ)

***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    1   ประจำปี   พ.ศ. 2563    (วันแรก   5  ก.พ.  2563)     (วันที่สอง  19  ก.พ.  2563)

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   1  ประจำปี   พ.ศ.    2563   (วันแรก  5  ก.พ.  2563)     (วันแรก  5  ก.พ.  2563)    (วันที่สอง  19  ก.พ.  2563)

***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   1    ประจำปี   พ.ศ. 2563    (ประกาศ) 

***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   1  /  2563    (วันแรก  5  ก.พ. 2563)     (วันที่สอง  19  ก.พ.  2563)

***   เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ    สมัยที่    4    ประจำปี    พ.ศ. 2562    เมื่อวันที่    4    ธันวาคม    2562    เป็นวันที่สี่ของ

        สมัยประชุม     ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

***   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    4   ประจำปี   พ.ศ. 2562    (วันที่สอง  15  พ.ย.  2562)    (วันที่สี่   4  ธ.ค.  2562)

***   เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ    สมัยที่    4    ประจำปี    พ.ศ. 2562    เมื่อวันที่    25    พฤศจิกายน    2562      ณ    ห้องประชุม                 เทศบาลตำบลบึงวิชัย    เป็นวันที่สามของสมัยประชุม    (คลิ๊ก)

***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    4   ประจำปี   พ.ศ. 2562    (วันแรก   5  พ.ย.  2562)    (วันที่สอง  15  พ.ย.  2562)   

        (วันที่สาม  25  พ.ย.  2562)     (วันที่สี่   4  ธ.ค.  2562)

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   4  ประจำปี   พ.ศ.    2562   (วันแรก  5  พ.ย.  2562)    (วันที่สอง  15  พ.ย.  2562)    (วันที่สาม  25  พ.ย.  2562)   
        (วันที่สี่   4   ธ.ค.  2562)
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   4  /  2562    (วันแรก  5  พ.ย. 2562)    (วันที่สอง  15  พ.ย.  2562)   (วันที่สาม  25  พ.ย.  2562)   
        (วันที่สี่   4   ธ.ค.   2562)
***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   4    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (ประกาศ) 
***   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    2563    ของสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ประชุมคัดเลือกประธานกรรมกรรและเลขานุการคณะกรรมการฯ                เมื่อวันที่    16    สิงหาคม    2562    ณ    ห้องปฏิบัติราชการงานกิจการสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (ภาพ)
***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    3   ประจำปี   พ.ศ. 2562    (วันแรก   5  ส.ค.  2562)   (วันที่สอง  14  ส.ค.  2562)   (วันที่สาม  15  ส.ค.            2562)    (วันที่สี่  27  ส.ค.  2562)    (วันที่ห้า  3  ก.ย.  2562)

***  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    3   ประจำปี   พ.ศ. 2562    (วันแรก  5  ส.ค.  2562)   (วันที่สอง  14  ส.ค.  2562)   (วันที่สาม  15  ส.ค.  2562)    (วันที่ห้า  3  ก.ย.  62)

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   3  ประจำปี   พ.ศ.    2562   (วันแรก  5  ส.ค.  2562)   (วันที่สอง  14  ส.ค.  2562)   (วันที่สาม  15  ส.ค.  2562)    (วันที่สี่  27  ส.ค.  2562)   (วันที่ห้า  3  ก.ย.  2562)
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   3  /  2562    (วันแรก  5  ส.ค. 2562)    (วันที่สอง  15  ส.ค.  2562)    (วันที่สาม  15  ส.ค.  2562)    (วันที่สี่  27  ส.ค.              2562)    (วันที่ห้า  3  ก.ย.  2562)
***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   3    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (ประกาศ) 

***   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    2    ประจำปี    พ.ศ. 2562    ครั้งที่    3     (ประกาศ)

***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่    2   ประจำปี   พ.ศ. 2562    (วันแรก   7  พ.ค.  2562)   (วันที่สอง  27  พ.ค.  2562)   
                                                                                                                                                                                                      (วันที่สาม  5  มิ.ย.  2562)
***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   2  ประจำปี   พ.ศ.    2562   (วันแรก  7  พ.ค.  2562)   (วันที่สอง  27  พ.ค.  2562)   (วันที่สาม  5  มิ.ย.  2562) (เพิ่ม)
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   2  /  2562    (วันแรก  7  พ.ค. 2562)    (วันที่สอง  27  พ.ค.  2562)   (วันที่สาม  5  มิ.ย.  2562)

***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   2    ประจำปี   พ.ศ. 2562    (ประกาศ) 

***   ภาพการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   1   ประจำปี   พ.ศ.    2562    (วันแรก  4  ก.พ.  2562)    (วันที่สอง  12  ก.พ.  2562)
***   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    สมัยสามัญ    สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2562    (วันแรก  4  ก.พ.  2562)    (วันที่สอง  12  ก.พ.  2562)    (วันที่สาม  22  ก.พ.  62)
***   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย   สมัยสามัญ   สมัยที่   1    ประจำปี   พ.ศ. 2562   (ประกาศ) 
***   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ   สมัยสามัญ   สมัยที่   1  /  2562   (วันแรก   4  ก.พ.  2562)    (วันที่สอง  12  ก.พ.  2562)   (วันที่สาม  22  ก.พ.  2562)
 

 

***   สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย      (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนนายกฯ / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    25  ม.ค.  57   -   24  ม.ค.  61      (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    25  ม.ค.  57   -   24  ม.ค.  61      (คลิ๊ก)