คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายกฯ  เสาร์   ฤทธิ์รุ่ง                         บ้านเลขที่    49  หมู่   8       โทร.   08-7233-9396

รองฯ  ประสิทธิ์   อิ่มแมน                      บ้านเลขที่    137   หมู่    2    โทร.  08-7863-3759

รองฯ  เอกอมร   ไพละออ                      บ้านเลขที่     79    หมู่    8    โทร.  08-9026-0926    ,    08-3335-2550

ที่ปรึกษาฯ   พูลพัฒน์   การวิบูลย์            บ้านเลขที่     72   หมู่   8       โทร.  08-1056-0371

เลขาฯ วัฒนา     สุดชะเน                      บ้านเลขที่    176   หมู่    7     โทร.  08-1261-1847

 

***    สำเนาบัตรรับรองการแต่งตั้งของคณะผู้บริหารท้องถิ่น    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

***    คำขอมีบัตรรับรองการแต่งตั้งของผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

***   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ    2560    ตามมาตรา 48 ทศ    แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496    และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

***    ทะเบียนนายกฯ / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    25  ม.ค.  57   -   24  ม.ค.  61      (คลิ๊ก)

***   สำเนาบัตรประจำตัวนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสำเนาทะเบียนบ้าน     (คลิ๊ก)