คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

นายเสาร์   ฤทธิ์รุ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

                                                                                                                                                                     

                                                         นายประสิทธิ์   อิ่มแมน                                                                                                     นายสมบูรณ์   ญาณสถิตย์

                                                    รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                                        รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                         นายสมศักดิ์   ภูยาดวง                                                                                                      นางวัฒนา   สุดชะเน

                                                 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย                                                                            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

 

 

 

นายก ฯ   เสาร์   ฤทธิ์รุ่ง     โทร.  08 7233 9396

รองนายกฯ   ประสิทธิ์   อิ่มแมน     โทร.  08 7863 3759

รองนายกฯ   สมบูรณ์   ญาณสถิตย์    โทร. 08 0749 0677

เลขานุการนายกฯ    สมศักดิ์   ภูยาดวง     โทร.  08 7167 1906

ที่ปรึกษานายกฯ    วัฒนา   สุดชะเน    โทร.  08 1261 1847

                         

 

***   คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เมื่อวันที่    14    พฤษภาคม    2564    ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***   คำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย    เรื่อง    แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    14   พฤษภาคม    2564    (คลิ๊ก)

***   บัตรรับรองการแต่งตั้ง    ( บัตรประจำตัว )    คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงวิชัย     (คลิ๊ก)

***    ทะเบียนนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    28  มี.ค.  64   -   27  มี.ค.  68      (คลิ๊ก)

***    ประกาศ    กกต.    ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย    ลงวันที่    27    เมษายน    2564    (คลิ๊ก)

***    สำเนาบัตรรับรองการแต่งตั้งของคณะผู้บริหารท้องถิ่น    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

***    คำขอมีบัตรรับรองการแต่งตั้งของผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น    เทศบาลตำบลบึงวิชัย    (คลิ๊ก)

***   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัยของนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย   ประจำปีงบประมาณ    2560    ตามมาตรา 48 ทศ    แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496    และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

***    ทะเบียนนายกฯ / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย    ชุดดำรงตำแหน่งช่วง    25  ม.ค.  57   -   24  ม.ค.  61      (คลิ๊ก)

***   สำเนาบัตรประจำตัวนายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัยและสำเนาทะเบียนบ้าน     (คลิ๊ก)