ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์
เทศบาลตำบลบึงวิชัย

 

 

          ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบึงวิชัย    กรอบภายนอกเป็นรูปวงรี    หมายถึงธาตุทอง    ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุน    ส่งเสริม    ให้องค์กรมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน    มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว    ภายในกรอบวงรี    เป็นรูปหนองบึงวิชัย    ซึ่งเป็นหนองน้ำที่ตั้งชื่อเทศบาล    เป็นหนองน้ำอยู่คู่บ้านคู่เมืองของตำบลบึงวิชัย    ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมของประชาชนใกล้เคียง    ประโยชน์ด้านการบริหารกิจการประปา    และใช้จัดงานประเพณีของเทศบาลตำบลบึงวิชัย    อาทิ    งานประเพณีลอยกระทง    งานประเพณีบุญบั้งไฟ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัยในปัจจุบันด้วย    รูปด้านบนหนองบึงวิชัย    เป็นรูปดวงอาทิตย์ใต้ผืนฟ้า    หมายถึง    ความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมด้านสภาพภูมิอากาศในเขตตำบลบึงวิชัย    สภาพอากาศเหมาะสมพอดี     ในแต่ละหน้าฤดู     หน้าร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป    หน้าหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป    และไม่เคยเกิดอุทกภัยหนักหน่วงในช่วงหน้าฝน    เทศบาลตำบลบึงวิชัยใช้ตราสัญลักษณ์ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเป็น อบต.    เรื่อยมา    และใช้ประทับตราในใบเสร็จรับเงินของเทศบาลตำบลบึงวิชัยด้วย