พันธกิจ

พันธกิจ  (MISSION)

 

พัฒนาการศึกษาและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาการคมนาคม

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและครอบครัว

ส่งเสริมสื่อและข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ