เรื่องคำสั่งเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2021-07-20
Time Post21:56:59