เรื่องงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2021-07-07
Time Post16:07:17