เรื่องแบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2021-07-02
Time Post17:27:32