เรื่องเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการสรุปการดำเนินการเก็บข้อมูลเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัว และหารือการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวตามโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2021-07-02
Time Post16:35:02