เรื่องระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-10-15
Time Post20:19:21