เรื่องเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ในการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-10-15
Time Post20:06:33