เรื่องรายงานการเข้าร่วมอบรมของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ในการเข้าร่วมอบรม " โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้โค้ดดิ้งในอนาคต ( Coding for Kids ) " เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-10-01
Time Post20:29:47