เรื่องแบบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-09-15
Time Post19:56:27