เรื่องเอกสารประกอบการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบึงวิชัยในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตำบลบึงวิชัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-09-15
Time Post06:25:40