เรื่องการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) เทศบาลตำบลบึงวิชัย ปี พ.ศ. 2563 - 2564 เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวนเริ่ม 84 คน
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-09-12
Time Post12:42:27