เรื่องเอกสารประกอบการร่วมฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-09-08
Time Post21:56:55