เรื่องสรุปรายงานผลโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้รับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงวิชัย
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-09-08
Time Post20:42:21