เรื่องเอกสารประกอบการเข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริมปาว จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่างชาติ ภาค 3
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-08-31
Time Post20:57:40