เรื่องระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงวิชัย ( เป็นวันแรกของสมัยประชุม ) และสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-08-01
Time Post16:31:54