เรื่องประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-07-29
Time Post21:12:45