เรื่องเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร " การพัฒนางานด้านเว็บไซต์ตาม ITA 2563 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 " ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมชาร์ลอง - บูทรีค
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-06-24
Time Post15:37:57