เรื่องเอกสารประกอบการร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปรึกษาหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินกิจการของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมชาร์ลอง - บูทรีค จัดโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
Date Post2020-06-19
Time Post14:28:43